SALARISTABEL VOOR HET BIOSCOOPPERSONEEL per 1 januari 1998 m\tj. vervolg van pag. 7 SENIORENREGELING De huidige seniorenregeling, wordt als volgt gewijzigd: "De werknemer van 60 jaar en ouder, die tenminste vijftien jaar in het bios coopbedrijf werkzaam is, wordt in de gelegenheid gesteld bij het bereiken van de hier onder genoemde leeftijd, de navolgende arbeidstijden aan te houden: *6o jaar zesendertig uur per week, verdeeld over ten hoogste vijf dagen per week; *6i t/m 64 jaar twee├źndertig uur per week, verdeeld over ten hoogste vijf dagen per week. Indien de VUT-regeling wijzigt danwei eindigt, zal de oude seniorenregeling worden hersteld. N.B. De hierondergenoemde salarissen zijn bruto-bedragen per maand bij een full time dienstverband. Bij het schrijven van bovenstaand arti kel was er nog geen formeel akkoord bereikt, zodat het bovenstaande onder enig voorbehoud moet worden gelezen. Alle bioscoopexploitanten hebben inmiddels een salaristabel per 1 januari 1998 ontvangen, waarin de prijscom pensatie per deze datum is doorbere kend aan de hand van de oude salaris- systematiek. Deze tabel is hieronder afgebeeld. N.a.v. de nieuwe CAO zal er ook een nieuwe salaristabel komen, waarin de bovengenoemde bedragen overzichte lijk zijn gerubriceerd. In het volgende nummer van Holland Film Nieuws zal deze tabel worden afgedrukt. Er kan enige verwarring ontstaan over welke personeelsleden welk salaris gaan ontvangen. Houdt u hierbij de volgende algemene richtlijn aan: al het personeel dat op of na 1 januari 1998 in dienst is getreden valt onvoorwaar delijk onder de nieuwe salaristabel. Het personeel dat reeds in dienst was valt nog onder de oude salaristabel, al thans voor zover deze tot een hogere beloning leidt dan de nieuwe tabel. U dient dus voor het personeel de meest gunstige tabel toe te passen. Heeft u vragen over de nieuwe regeling en/of de toepassing hiervan, dan kunt u contact opnemen met Frank van der Putte (020-6799261). FUNCTIES bedrijfsleider A bedrijfsleider B unit-manager technische inspecteur leerling operateur leerling operateur 1) leerling operateur 2) operateur A operateur B operateur C servicemedewerker*3) servicemedewerker** schoonmaak- en onderhoudspersoneel* schoonmaak- en onderhoudspersonee ADMINISTRATIEF PERSONEEL SALARISSCHAAL A SALARISSCHAAL B SALARISSCHAAL C SALARISSCHAAL D kassa per maand per priode per week per ui van 4 weken 39 uur 3.045,20 2.810,95 702,74 18,02 3-533,14 3.261,36 815.34 20,91 3.987,60 3.680,86 920,22 23.60 3.987,60 3.680,86 920,22 23,60 2.276,30 2.101,20 525,30 13,47 2.604,04 2.403,73 600,93 15.41 2.646,71 2,443,12 610,78 15.66 3.144.59 2.902,70 725.67 18,61 3.271,92 3.020,23 755.o6 19.36 3-759,76 3-470,55 867,64 22,25 2.276,30 2.101,20 525,30 13,47 2.412,60 2.227,02 556,75 14.28 2.276,30 2.101,20 525,30 13,47 2.412,60 2.227,02 556,75 14.28 3.023,46 2.790,89 697.72 17,89 3.030,49 2.797,38 699.34 17,93 3.061,11 2.825,64 706,41 18,11 3.125,69 2.885,25 721,31 18,50 2.938,83 2-712,77 678,19 17,39 met een dienstverband korter dan 3 jaar met een dienstverband van 3 jaar of meer 1) Na een dienstverband van 6 maanden, conform de CAO 2) Na een dienstverband van 12 maanden, conform de CAO 3) Voor servicemedewerkers die kassawerkzaamheden verrichten geldt een uurloon van f 17,39 In de tabel is het geldende minimumloon onderstreept. Op deze lonen wordt geen prijscompensatie toegepast. In de overige lonen is begrepen de prijscompensatie van 1 januari 1998 ad 1,7% (met een minimum van f 315,- per procent per jaar en een maximum van 450,- per procent per jaar - respectievelijk f 44,63 en 63,75 per maand).

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 1998 | | pagina 29