Sociale aangelegenheden In Holland Film Nieuws no. 20 is uitge breid aandacht besteed aan het bereikte akkoord met betrekking tot de CAO 1998. Toegezegd werd dat in het volgende nummer de nieuwe salaristabel zou wor den afgedrukt. Deze tabel treft u hieron der aan, voorzien van een toelichting, waarin u kunt lezen welke bedragen wan neer dienen te worden toegepast. De nieuwe CAO zal zo spoedig mogelijk in druk beschikbaar komen. Voor diege nen onder u (leden NVB) die reeds nu over de tekst wensen te beschikken: deze is op aanvraag kosteloos op disket te (MS-Word) verkrijgbaar. Indien u deze wenst te ontvangen dan is een telefoon tje naar het NVB secretariaat voldoende. Verder nieuws op het sociaal vlak: De arbeidsinspectie heeft inmiddels ver schillende bioscopen in Nederland bezocht en gerapporteerd over onvolko menheden en tekortkomingen. Een van de punten is dat niet wordt voldaan aan de eis een risico-inventarisatie te hebben opgesteld en dat in sommige gevallen de arbeidstijdenwet wordt overtreden. Van uit de NVB wordt momenteel onderzocht of er een branchegewijze risico-inventari satie en evaluatie kan worden opgesteld. Binnen de Sociale Commissie start een dezer dagen overleg om te bezien of een ruimere arbeidstijdenregeling kan worden getroffen. Indien u op deze zaken door de arbeids inspectie wordt aangesproken, dan kunt u meedelen dat beide onderwerpen de aandacht hebben van uw branchevereni ging. Ook wordt door de inspectie gelet op de aanwezigheid van bedrijfshulpver leners. Zoals u weet biedt De Leo Claassen Stichting cursussen aan via het NIBRA. In de verschillende nieuwsbrieven bent u daarover geïnformeerd. Inmiddels zijn de eerste certificaten bedrijfshulpverlener uitgereikt. Heeft u zelf nog geen stappen onderno men om personeelsleden op te leiden dan raden wij u aan hiertoe snel over te gaan. Voor meer informatie kunt u bellen De Leo Claassen Stichting, Diana Stobbe. Het secretariaat van de stichting is geves tigd op het bureau van de NFC. FUNCTIES servicemedewerker* schoonmaak en onderhoudspersoneel* leerling operateur vanaf 6 maanden in dienst vanaf 12 maanden in dienst vanaf 24 maanden in dienst operateur A vanaf 12 maanden in dienst vanaf 24 maanden in dienst vanaf 36 maanden in dienst operateur B chef-operateur technisch inspecteur Bedrijfleider A vanaf 12 maanden in dienst vanaf 24 maanden in dienst vanaf 36 maanden in dienst Bedrijfsleider B vanaf 12 maanden in dienst incl. diploma Bedrijfshulpverlener vanaf 24 maanden in dienst incl. diploma Bedrijfshulpverlener vanaf 36 maanden in dienst incl. diploma Bedrijfshulpverlener ADMINISTRATIEF PERSONEEL SALARISSCHAAL A SALARISSCHAAL B SALARISSCHAAL C SALARISSCHAAL D toeslagen kassaloon t.b.v. personeel van 22 jaar en jonger, in dienst voor 1 januari 1998 opleiding cafébedrijf t.b.v. servicepersoneel kassatoeslag t.b.v. servicepersoneel cursus bedrijfshulpverlener t.b.v. operateur B cursus bioscooptechniek t.b.v. operateur B cursus automatisering t.b.v. operateur B SALARISTABEL VOOR HET BIOSCOOPPERSONEEL per 1 januari 151 KOLOM 1 personeel in dienst vanaf 1 januari 1998 per maand per periode per week per uur van 4 weken 39 uur 2.276,30 2.101,20 525,30 13,47 2.276,30 2.101,20 525,30 13,47 2.276,30 2.101,20 525,30 13,47 2.388,63 2.204,89 551,22 14,13 2.538,63 2-343,35 585,84 15,02 .2.647,63 2.443,97 610,99 15,67 2.847,60 2.628,55 657,14 16,85 2,949,30 2.722,43 680,61 17,45 3.051,00 2.816,31 704,08 18,05 3.152,70 2.910,18 727,55 18,66 3.271,92 3.020,23 755,o6 19,36 3-759.85 3.470,63 867,66 22,25 4.036,35 3.725,86 93i,47 23,88 3.045,92 2.811,62 702,90 18,02 3-147,62 2.905,50 726,37 18,62 3.249,32 2-999,37 749,84 19,23 3-452,72 3.187,13 796,78 20,43 3-533,14 3.261,36 815,34 20,91 3.634,78 3-355,i8 838,80 21,51 3.734,78 3-447,49 861,87 22,10 3.736,48 3.449,06 862,26 22,11 3-836,48 3-541,37 885,34 22,70 3-837,75 3-542,54 885,63 22,71 3-937,75 3.634,85 908,71 23,30 3.023,46 2.790,89 697,72 17,89 3.030,49 2.797,38 699,34 17,93 3.061,11 2.825,64 706,41 18,11 3-125,69 2.885,25 721,31 18,50 2.938,83 2.712,77 678,19 17,39 135,00 124,62 31,15 0,80 682,89 630,36 157,59 4,04 100,00 92,31 23,08 o,59 100,00 92,31 23,08 o,59 100,00 92,31 23,08 o,59

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 1998 | | pagina 27