Stichting Nationale Bioscoopbon reikt Awards uit Tijdens de NFC Contactdag van 3 februari jL werden door de Stichting Nationale Bioscoopbon aan vertegenwoordigers van drie bioscoopconcerns Awards uitgereikt i.v.m. het behalen van de magische grens van respectievelijk 1 en 2 miljoen gulden aan Nationale Bioscoopbonnen. I Op de foto ziet u v.l.n.r. Wil Ruyters (Minerva Groep), Fred Bertsch (Pathé Cinemas) en Jordi Wientjes (Jogchem's Theaters). KOLOM II personeel in dienst voor 1 januari 1998 per maand per periode van 4 weken per week 39 uur per uur 2.412,60 2.227,02 556,75 14,28 2.412,60 2.227,02 556,75 14,28 2.604,04 2.646,71 2.403,73 2.443,12 600,93 610,78 15,41 15,66 3-144,59 2.902,70 725,67 18,61 TOELICHTING OP DE SALARISTABEL In deze nieuwe salaristabel staan de verschillende functies opgenomen met de bijbehorende salarisbedragen die gelden vanaf 1 januari 1998. Doordat er in de nieuwe CAO voor het eerst wordt gewerkt met ver schillende loonschalen en toeslagen, gebaseerd op de duur van het dienstverband en voltooide opleidingen, is het aantal schalen aanzien lijk uitgebreid. Bij de toepassing van de schalen dient u het navolgende in acht te nemen: Servicemedewerkers, schoonmaak- en onderhoudsmedewerkers, ontvangen geen bijtelling meer op basis van het aantal functiejaren, behoudens degenen die reeds voor 1 januari 1998 drie jaar of langer in dienst waren. Zij dienen te worden beloond volgens de salaristabel 1997. Deze bedragen zijn per 1 januari 1998 geïndexeerd en zijn ver meld in de tweede kolom. Zijn er medewerkers die voor 1 januari 1998 zes jaar of langer onafgebroken in dienst waren, dan dient er bij het uurloon nog eens f 0,12 te worden opgeteld. (Leerling)operateurs worden beloond op basis van het aantal dienstja ren. In de tabel zijn de verschillende schalen aangegeven. Voor de func tie operateur A geldt dat de nieuwe schaal begint op het moment dat de werknemer als operateur A wordt aangesteld, ongeacht de feitelijke duur van het dienstverband bij de werkgever. Leerling-operateurs en operateurs A die voor 1 januari 1998 in dienst waren dienen te worden beloond volgens de salaristabel 1997. Deze bedragen zijn per 1 januari 1998 geïndexeerd en zijn vermeld in de tweede kolom. Bedrijfsleiders worden eveneeens beloond op basis van het aantal diensjaren, d.w.z. het aantal jaren dat deze functie van toepassing is. Bedrijfsleiders B kun nen een exra salarisverhoging ontvangen als zij gedi plomeerde bedrijfshulpverleners zijn. De salarisschalen op basis van dienstjaren zijn per 1 januari 1998 van toepassing: voor werknemers in dienst voor deze datum begint de telling van deze periodieken dus op 1 januari 1998. Naast de salarissen worden er ook toeslagen uitge keerd. Deze toeslagen maken geen deel uit van het uurloon en blijven dus buiten de prijsindexatie. Wel dienen de toeslagen te worden meegenomen in de berekening van de grondslagen voor vakantietoeslag, VUT, pensioen en svw-wetten. NB. Uitsluitend bij bedrijfsleiders B maakt de toeslag bedrijfshulpverlener wel deel uit van het salaris. Kassapersoneel respectievelijk servicepersoneel dat kassawerkzaamheden verricht, ontvangt een toeslag van 30% op het minimum(jeugd)loon. Medewerkers van 22 jaar en jonger, die kassawerk zaamheden hebben verricht voor 1 januari 1998, die nen voor kassa-uren te worden beloond volgens de salaristabel 1997. Deze bedragen zijn per 1 januari 1998 geïndexeerd en apart vermeld. MINIMUMLOON PER 1 JANUARI 1998 leeftijd per maand per periode per week per uur van 4 weken 39 uur 23 100 2.276,30 2.1010,20 525,30 13,47 22 85 1.934,80 1785,97 446,49 n,45 21 72,5 1.650,30 1-523,35 380,84 9,77 20 6l,5 1.399,90 1.292,22 323,05 8,28 19 52,5 1.195,10 1.103,17 275,79 7,07 18 45.5 1.035,70 956,03 239,01 6,13 17 39.5 899,10 829,94 207,48 5,32 16 34,5 785,30 724,89 181,22 4,65 15 30 682,90 630,37 157,59 4,04

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 1998 | | pagina 28