Pemba: de effecten voor uw onderneming 7M 112 230 Ondanks de eerder verstrekte infor matie is gebleken dat de efFecten van de nieuwe WAO wetgeving (Pemba) bij veel werkgevers nog onvoldoende bekend zijn. Daarom in het kort onderstaand nog eens de belangrijkste punten op een rij: verwachte ontwikkeling premie ipercentages 1998 1999 definitief prognose prognose prognose prognose gemiddelde premie 0,84 i,4 max.premie, kleine werkgevers 4,2 5,88 7,56 max.premie, grote werkgevers 3,36 5,6 min. premie, kleine bedrijven min. premie, grote bedrijven basispremie 7,55 6,8 6,4 6 1998 loonsom 50.000 150.000 350.000 650.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 basispremie (7,55%) 3775 26.425 49.07.5 75.500 114.000 152.000 minimale gediff. premie 110 330 M3Q 900 i-350 1.800 maximale gediff. premie 420 1.260 2-940 5.460 11.200 16.800 22.400 WAO-risico 310 2.170 4.030 10.300 15.450 20.600 In plaats van de huidige WAO-premie gaan werkgevers vanaf 1 januari 1998 een WAO-premie betalen die is geba seerd op het landelijke WAO percentage versus het WAO percentage van de ondernemer zelf. Dit werkt als volgt: De premie bestaat uit:: - Een vast deel, de zgn. basispremie, dit is een vast percentage van uw loon som, en een variabeldeel, de zgn. gedifferentieerde premie. - Dit variabele deel is gebaseerd op uw WAO-percentage, minus het landelijke cijfer. - Om de premie-effecten enigszins te dempen indien een of meerdere werk nemers in de WAO terechtkomen is een vast minimum en een vast maxi mum variabel deel afgesproken: voor kleine werkgevers (met een jaarlijkse loonsom van maximaal 675.000,-) is het minimum 0,22% en het maximum 0,84% voor grotere werkgevers (met een jaarlijkse loonsom van meer dan ƒ675.000,-) is alleen een maximum vastgesteld van 1,12% - Een zgn. kleine werkgever betaalt in 1998 dus de volgende premie: de basispremie van 7,55% de ge differentieerde minimumpremie van 0,22% 7,77%. Een grote werkgever betaalt in 1998 de volgende premie: de basispremie van 7,55% de lande lijke gemiddelde premie (voor 1998 vastgesteld op 0,28%) 7,83%. Wat gebeurt er als één van uw werkne- meres ziek wordt -ongeacht de oorzaak- en in de WAO belandt: U gaat dan voor een periode van maxi maal vijf jaar na toetreding in de WAO van de betreffende werknemer een hogere premie betalen. Als de instroom in de WAO in 1998 plaatsvindt dan wor den de jaarlijkse lasten als volgt: - Voor de kleine werkgever wordt de basispremie van 7,55% de gediffe rentieerde maximumpremie van 0,84% 8,39%. Een grote werkgever betaalt de basis premie van 7,55% de maximum gedifferentieerde premie van 1,12% 8,72%. De premieverhoging geldt voor vijf jaar ook al loopt het dienstverband van de zieke werknemer tussentijds af. Dus ook als de ziekte ontstaat gedurende een tij delijk dienstverband, wordt uw premie verhoogd. Na 1998 zal de vaste basispremie steeds lager worden (totdat rond 2002 een vast niveau is bereikt) en de gedifferentieer de premie steeds hoger: m.a.w. in de komende vijfjaar wordt uw risico steeds groter. Onderstaand schema geeft de te ver wachten premieontwikkelingen aan. 2000 2001 2002 0,28 1,96 2,52 0,84 2,52 1,12 10,08 0,22 0,48 0,75 1 1,25 0,09 - - - - 7,2 Om voor u de consequenties inzichtelij ker te maken is er voor de komende vijf jaar een overzicht opgesteld van de pre mies die u bij de verschillende loon sommen (per jaar per onderneming) moet gaan betalen. In de eerste vette regel is vermeld wat uw zgn. WAO-risico is: welk bedrag gaat u jaarlijks meer betalen als één of meer werknemers in de WAO terechtkomen. "■325

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 1998 | | pagina 20