Bioscoopreclame SPECIALISTEN IN DE FILM, VIDEO, TV THEATER WERELD IT'S TIME FORCINEMA EXPO! TEL.: 020 - 653 3519 FAX: 020 - 653 3652. rrvrr ACTION FREIGHT B.V. - KRUISWEG 387-391 - 1437 CH ROZENBURG. at 2 m O WERELDWIJDE DIENSTVERLENING PER VLIEGTUIG KOERIER DAGELIJKSE EIGEN DIENST OP BRUSSEL, PARUS LONDON IMPORT - EXPORT - TRANSIT - OPSLAG - DISTRIBUTIE - VERPAKKEN I 0 3 êTIJMdi Zoals gemeld in de rubriek "per sonalia brancheberichten" heeft RMB Nederland een nieuw direc tielid aangesteld die zich gaat bezighouden met productontwik keling en strategie. De nieuwe func tie zal zeer zeker zorgen voor een nieuw elan, dat zichtbaar ge maakt wordt in een aantal wijzi gingen dat direct gekoppeld is aan de presentatie van het medi um op de adverteerdersmarkt. Zo worden aanpassingen voorbereid op het gebied van onderzoek en de presentatie van resultaten. Voor wat betreft onderzoek heeft het bureau Trendbox vorige maand in opdracht van RMB een onderzoek uit gevoerd onder 163 bezoekers van 3 bioscopen. Doel van het onderzoek was het achterhalen van het effect van bioscoopreclame. Naast enkele alge mene vragen werden er tevens vragen gesteld over een specifieke commer cial. Zo bleek de totale bekendheid (spontaan geholpen) van commercial X 80% te zijn, dit terwijl 38% van de respondenten de commercial nog nooit eerder had gezien of gehoord en 57% nog nooit product X had gebruikt. Met betrekking tot de inhoud van de com mercial wist 90% om wat voor product het ging. De inhoudelijke elementen uit de boodschap werden zeer goed teruggespeeld; men herinnerde zich prima wat er zoal gebeurde in het film pje en de pay off was ook duidelijk. In het algemeen bleek dat bijna alle bios coopbezoekers een neutrale of positie ve houding hebben ten aanzien van reclame in de bioscoop voor de pro ductcategorie (frisdranken) waartoe het product X behoort. Tenslotte wer den nog wat achtergrondgegevens gevraagd, waaruit naar voren kwam dat de bioscoopbezoekers relatief wei nig televisie kijken. Als ze naar de radio luisteren, dan is dat meestal naar Radio 538, Sky Radio of Radio 3. Op een geheel ander vlak kunnen we u melden dat de bioscoopreclamebeste- dingscijfers met ingang van 1 januari jl. aan de reclamemarkt gerapporteerd worden in bruto cijfers. Belangrijkste doel is om adverteerders een beter, nu vergelijkbaar, inzicht te geven in de positie en omvang van het medium bioscoop. Dit was tot voor kort niet mogelijk omdat bioscoop als enige medium altijd nettocijfers (na aftrek van kortingen en commissies) rapporteerde. Gevolg is dat de bios coop als reclamemedium op korte ter mijn een sterke progressie zal laten zien. Deze ontwikkeling kan weliswaar worden toegeschreven aan de in het algemeen positieve trend maar daar naast speelt dus ook de gewijzigde rapportagevorm in zekere mate een rol. Op langere termijn zal het medium hoogstwaarschijnlijk vaker naast ande re reclamemogelijkheden gezet wor den, wat een positief effect kan ople veren voor de inkomsten uit bioscoop reclame. We houden u op de hoogte! RMB Nederland bioscoopreclame Professionals in kwaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid snelheid! I

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 1998 | | pagina 32