Het bestuur van de Nederlandse Federatie l voor de Cinematografie wenst alle lezers en relaties een in persoonlijk en zakelijk opzicht voorspoedig 1999. O u J uu J u I Deadline Europa Cinemas Inschrijving voor het netwerk van Europese bioscopen/filmtheaters, Europa Cinemas, kan dit jaar nog voor 31 december 1998. Het doel van dit netwerk is meervoudig, waaronder het bevorderen van gezamenlijke initiatieven met col lega-vertoners en -distributeurs op regionaal, nationaal en Europees niveau. Daarnaast heb ben leden de intentie een sub stantieel deel van hun vertonin gen te wijden aan Europese en niet-nationale (en dat wil hier zeggen niet-Nederlandse) films. Europa Cinemas website: www.europa-cinemas.org. Ontwikkeling in 1999 In de eerste week van december zijn de nieuwe richtlijnen voor Ontwikkeling (4/99) en Distributie (5/99) gepubliceerd. De verwachte sluitingsdata zijn: 8 januari 1999 voor Ontwikkeling (4/99) in de cate gorieën creatieve documentaire en fictie, animatie, multimedia en steun voor de ontwikkeling van bedrijven; 29 januari 1999 voor Distributie (5/99): film en televisie; 9 april 1999 voor Distributie (5/99): video en multimedia. Geïnteresseerden kunnen de richtlijnen en aanvraagformulie ren in de loop van december bij de Desk opvragen (of downlo aden van de website). Eurimages Eurimages, het Europese co-pro ductiefonds, heeft als eerstko mende uiterste inschrijvingsda tum 8 januari 1999. Dit pro gramma stimuleert de coproduc tie van speelfilms en creatieve documentaires uit de 24 lidstaten van de Raad van Europa. Er wor den leningen verstrekt indien aan een productie wordt deelgeno men door minimaal twee produ centen en de productie moet ver kocht zijn aan minimaal drie dis tributeurs of omroepen uit ver schillen lidstaten. Eurimages website: culturecoefr/ Eurimages Nipkow Het Nipkow programma verstrekt stipendia aan professionals om ze in staat te stellen hun contacten en ervaring te verruimen door een periode in Berlijn te werken. Het programma combineert alge mene mediacursussen en inten sieve seminars met stages bij diverse bedrijven als televisiesta tions, productiebedrijven met als specialisatie internationale copro ducties en Europese distributiebe drijven. Nipkow verstrekt een maandelijkse beurs van maximaal 3000 DM voor een periode tussen twee en zes maanden. De dead line is 20 januari 1999, meer informatie telefoon +49-30- 6142838. Arista Story Editor Workshops Arista organiseert driemaal per jaar een zevendaagse workshop voor 'story editors', producenten en schrijvers. Daarbij is het stre ven verbetering van de verstand houding tussen producenten en scenaristen. Arista bouwt aan een Europese dramaturgische traditie wat door de deelnemers wordt ervaren als erg inspirerend naast de Amerikaanse technieken. Contactpersoon: Margot Knijn, telefoon +44 171 323 1775. Meer informatie: Audiovisueel Platform/MEDIA Desk Postbus 256 1200 AG Hilversum telefoon 035 623 86 41 fax 035 621 85 41 e-mail: avpmedia@euronet.nl website: www.avp-mediadesk.nl MM 3 9 O

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 1998 | | pagina 32