In Januari 1934 werd door een der vooraanstaande ingezetenen uit Venlo een poging gedaan om een einde aan het bioscoopconflict aldaar te maken. Korten tijd daarna ontving het Hoofdbestuur be richt, dat in een buitengewone ledenvergadering van de R.K. Mid- denstandsvereeniging te Venlo een uit 5 personen bestaande be middelingscommissie was ingesteld, welke tot taak bad een oplos sing van het bioscoopconflict te bevorderen. Op uitnoodiging dezer commissie werden op 28 Februari te Venlo tusschen vertegenwoordigers van den Bond met de 5 leden der z.g. bemiddelingscommissie besprekingen gehouden, waarbij naar voren kwam, dat de Commissie wilde trachten een schakel tusschen den Nederlandschen Bioscoop-Bond en het Venlosche gemeente bestuur te vormen. De basis, waarop de Commissie meende tot een oplossing van het conflict te kunnen komen, was de in de leeftijdsgrensverorde ning vigeerende dispensatiebepaling. De Commissie wilde een po ging doen om van het gemeentebestuur van Venlo een bindende toe zegging te krijgen, dat in het jaar 1934 gedurende een 30-tal weken dispensatie zou worden verleend tot vertooning van a- en b-films, althans tot toelating van jeugdige personen tot bioscoopvoorstel lingen, waarvoor resp. de a- en b-films zouden zijn goedgekeurd. Aan het einde van 1934 zou dan overwogen kunnen worden, of de leeftijdsgrensverordening kon worden ingetrokken. Toen de op deze besprekingen gevolgde briefwisseling geen tastbare resultaten opgeleverd bleken te hebben, trad de hiervoor- bedoelde Venlosche ingezetene weer naar voren, die na onderhan delingen met de exploitanten van Venlo en vertegenwoordigers van den Bond bevorderde, dat op Zaterdag 9 Juni een vergadering met den voorzitter der R.K, Raadsfractie, den heer G. Turien, te Ven lo werd gehouden. In deze conferentie werd men het ten slotte na urenlange onder handelingen eens omtrent de formuleering van een voorstel, het welk de heer Turien namens de R.K. Raadsfractie bij den Gemeen teraad van Venlo zou indienen. Het voorstel luidde: ,,De Raad van de gemeente Venlo, Overwegende: a. dat de Raad vertrouwt op de bioscoopexploitanten van Venlo, dat zij in de toekomst films zullen vertoonen, die in deze gemeente toelaatbaar geacht worden voor de betreffen de leeftijdsgrenzen; 22

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1934 | | pagina 22