In de Commissie Nieuwe Zaken", welke zooals bekend, is belast met de uitvoering van het besluit der buitengewone ledenvergadering van den Nederlandschen Bioscoop Bond van 10 Februari, werden als filmverhuurders aan het Hoofdbestuur ter benoeming voorge dragen de heeren: J. de Wind, G. H. Witmondt, L. Katz. H. C. Barnstijn, R. Minden en J. W. de Groot. Per 1 Januari telde onze Afdeeling 49 leden. Gedurende het jaar 1936 werd aan den heer A. Benno te Haarlem vergunning verleend tot exploiteeren van het filmverhuurkantoor Actueel Films", terwijl het M.H.D. Concern als lid werd afge voerd, zoodat het aantal leden geen verandering onderging. Bij bestudeering van het aantal verzonden roode kaarten, hetwelk in 1936 het respectabele aantal van 6188 bedroeg, dient men zich af te vragen of inderdaad alleen de economische depressie hiervan de oorzaak is. Aan 21 theaters werden meer dan 100 roode kaarten per theater gezonden. Van het opgevorderde bedrag ad 525.743.61 stond aan het einde van het boekjaar nog slechts open ƒ2.014.50 als ongeïnd. Gedurende het afgeloopen jaar werden 162 boycotten uitge vaardigd. In 1936 werden door onze Afdeeling 5708 brieven verzonden, terwijl het aantal binnengekomen brieven 1654 bedroeg. Evenals vorige jaren kunnen wij ook thans mededeelen, dat de bibliotheek zich nog steeds in een groote belangstelling van onze leden mag verheugen. Er werden dit jaar 139 boeken uitgeleend. Alvorens dit jaarverslag te beëindigen, rust op mij nog een aan gename en een droeve plicht. Een aangename plicht beschouw ik het, om de heeren van Biene, Paerl en Ochse dank te zeggen voor de eminente wijze, waarop deze heeren gedurende de afgeloopen jaren hun Bestuursfunctie hebben waargenomen. Door deze ex-Bestuursleden werden dikwijls onder zeer moeilijke omstandigheden groote prestaties geleverd. De heeren van Biene en Ochse, die tevens jarenlang zitting hebben gehad in het Hoofdbestuur van den Nederlandschen Bioscoop Bond, waarbij de heer Ochse nog tijd kon vinden om deel uit te maken van den Raad van Beroep, hebben ook in deze functies onze Afdeeling op excellente wijze vertegenwoordigd. Daarnaast rust op mij echter nog de droeve plicht, het overlijden te memoreeren van den heer F. Schuiten, een van de beste leden, 120

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1936 | | pagina 116