over deze aangelegenheid een onderhoud zou hebben gehad met den Minister. In zijn vergadering van 18 Maart besloot de Raad dientenge volge het voorstel van B. en W. aan te houden tot een volgende vergadering. Reeds op Vrijdag, 21 Maart had de gevraagde audiëntie op het Ministerie van Binnenlandsche Zaken plaats, waarbij het Hoofd bestuur vertegenwoordigd was door de heeren D. Hamburger Jr. en A. de Hoop, resp. Voorzitter en Directeur van den Bond. Dit onderhoud heeft tot resultaat gehad, dat de Regeering zich bereid verklaarde nader overleg te plegen met het gemeentebestuur van Zwolle, teneinde belastingverhooging alsnog te voorkomen. Hoewel in deze kwestie van Regeeringswege een zeer tegemoet komende houding is aangenomen, is het het Hoofdbestuur niet mogen gelukken een onbillijke en ondragelijke verzwaring van las ten voor de Zwolsche bioscoopexploitaties te voorkomen. B. en W., en met dit College nagenoeg de heele Raad van Zwolle, schenen nu eenmaal niet veel te gevoelen voor nader over leg met de Regeering inzake de kwestie der vermakelijkheids- belasting. Immers, terwijl eerst als ecxuus voor het voorstel inzake verhoo ging der vermakelijkheidsbelasting naar voren werd gebracht, dat de Regeering deze verhooging eischte met het oog op den finan- cieelen bijstand vanwege het Rijk, besloot de Raad in zijn vergade ring van Maandag 23 Maart met op een na algemeene stemmen de vermakelijkheidsbelasting met 100 te verhoogen, ondanks den wenk van Regeeringswege, dat zij onder bepaalde voorwaarden van haren oorspronkelijken eisch zou afzien. Het Hoofdbestuur zal intusschen nader overwegen, welke stap pen onder de gegeven omstandigheden inzake de Zwolsche ver- makelijkheidsbelastingkwestie zullen moeten worden gedaan. Dat de Minister in bepaalde gevallen niet ongenegen blijkt te zijn ten opzichte van ons bedrijf een tegemoetkomende houding aan te nemen, moge blijken uit het verloop der kwestie, welke zich met betrekking tot de vermakelijkheidsbelasting heeft voorgedaan in de gemeente Winterswijk. Met het oog op de begrooting voor 1937 had de gemeente Win terswijk van Regeeringswege een wenk ontvangen om de verma kelijkheidsbelasting in het algemeen van 10 op 20 te verhoogen. Dezerzijds is daarop een adres aan den Raad gezonden, waarin tegen dit voorstel bezwaren werden ingebracht, daar de eenige 58

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1936 | | pagina 58