De belangrijkste kwesties, die met den Afdeelingsraad alsook met het Bestuur der Bedrij f saf deeling Filmverhuurders zijn behan deld, betroffen o.m. de invoering van het Nieuwe Leden- en Zaken- besluit, de reglementeering van de entreeprijzen, de voorbereiding van de Statuten- en reglementswijzigingen en de ontwikkeling van de smalfilm. Tegen het einde van het jaar rees er nu en dan twijfel over de vraag, of het instituut Afdeelingsraad wel functionneerde op de wijze, zooals men zich die bij de oprichting ervan had voorgesteld. Het antwoord op deze vraag zal zeer waarschijnlijk worden ge geven bij de totstandkoming van de door het Hoofdbestuur voor bereide statutenwijziging. De Afdeelingsraad was in 1936 sedert de jaarvergadering als volgt samengesteld: Joh. Miedema, Deventer, Voorzitter; S. J. Kinsbergen, 's-Gra- venhage, Vice-Voorzitter; A. H. Boekraad, Eindhoven, Secretaris; W. K. G. van Roven, Amsterdam, Penningmeester; H. Bollongino, Amsterdam; Jos. van Bommel, Delft; B. Dommering, Winschoten; H. Ehrlich, Rotterdam; G. M. Th. Gielisse, 's-Gravenhage; A. Jansen, Deventer; André de Jong, Rotterdam; G. J. Milius, Hoogezand; W. P. Peters, Venlo; A. J. Ch. Silvius, Dordrecht; P. v. Twisk, Den Helder; R. Uges Jr., Rotterdam en J. C. Weber, Alkmaar, leden. Contact met verschillende corporaties. Het lidmaatschap van den Koninklijken Nederlandschen Midden stands Bond werd op 31 December 1936 beëindigd, Vooral sind:; de reorganisatie van den Middenstandsbond en de daarmede ge paard gaande stichting van vakgroepen was elke attractie van het lidmaatschap voor den Bond verdwenen. De Middenstandsbond, waarmede wij steeds in de beste verhouding hebben gestaan, be weegt zich nu eenmaal op een terrein, dat weinig of geen aan rakingspunten biedt met de belangen van het Nederlandsche film en bioscoopbedrijf. Het Hoofdbestuur heeft echter aan den Mid denstandsbond medegedeeld, dat het bij voorkomende gelegen heden, wanneer gemeenschappelijke belangen op het spel staan. gaarne met dien Bond zal samenwerken. Ook in 1936 werd steun verleend aan de Geluidsstichting te Delft en de Stichting voor Fotografisch en Kinematografisch On- 83

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1936 | | pagina 83