bonden aan verschillende saneeringspogingen, welke op aandringen van de betreffende leden moesten worden ondernomen. Ook is de Bondsdirecteur intermediair opgetreden bij de voorbereidingen, welke zijn getroffen met het oog op de verfilming van de vorstelijke huwelij ksplechtigheden. HET OFFICIEEL ORGAAN. Tot de taak van het Bondsbureau behoort ook de uitgifte van het Bondsorgaan. Nadat dit orgaan zich onder den naam Maandelijksche Mede- deelingen" gedurende twee en een half jaar op bescheiden wijze van zijn taak had gekweten, is het ingevolge een besluit van het. Hoofdbestuur op 2 November omgedoopt in „Officieel Orgaan van den Nederlandschen Bioscoop-Bond" en teneinde in overeen stemming met art. 36 der Statuten meer nog dan voorheen te be antwoorden aan zijn doel, om de veertien dagen gaan verschijnen.. Het maandelijksch verschijnen had immers het groote nadeel, dat meerdere publicaties, doordat zij dikwijls drie of vier weken moes ten blijven liggen, minder actueel werden en derhalve aan betee- wenis inboetten. Ook met het oog op de geleidelijke uitbreiding van de copie, die voor opname in het Bondsorgaan in aanmerking kwam, liep het gevaar minder doelmatig te worden. De blijken van instemming, die wij meermalen terloops mochten ontvangen, wanneer een goed en gevarieerd nummer was versche nen, zijn het Hoofdbestuur des te meer een spoorslag geworden deze uitgave beter dan vroeger nog. een gids te doen zijn en een schakel tusschen de leden en hun Bestuur. Zij dezerzijds met voldoening geconstateerd, dat ons Bonds- orgaan meer en meer een podium is geworden, waarop zij, die met de uitvoering van de Bondsmaatregelen en besluiten zijn belast, gelegenheid hebben de noodige uiteenzettingen te doen en voor lichting te geven nopens actueele problemen. Talrijk waren de artikelen, die wij in het afgeloopen jaar publi ceerden en velerlei de onderwerpen, die er in werden behandeld. Een en ander trok meermalen de aandacht van autoriteiten, terwijl ook tal van bladen herhaaldelijk citaten hieruit publiceerden. Moge het geestelijk contact tusschen leiding en leden, dat vooral in dezen tijd niet uit het oog mag worden verloren, door de ver beterde uitgave worden versterkt. 92

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1936 | | pagina 92