BIJLAGE BEHOORENDE BIJ HET JAARVERSLAG DER N.V.B. OVER 1937 Regeling, inzake publiciteitsfilms, voorgesteld door het Bestuur der Nederlandsche Vereeni- ging van Bioscoopreclame-exploitanten en goed gekeurd door het Hoofdbestuur van den Neder- landschen Bioscoop-Bond. Amsterdam, 28 Juni 1937. Aan het Hoofdbestuur van den Nederlandschen Bioscoop-Bond! Weledele Heeren, Overeenkomstig Uw verzoek, gedaan bij de besprekingen, welke dezerzijds op Maandag 7 Juni j.1. met Uw Dageiijksch Bestuur o.m. inzake de zgn. K.L.M.-Schiphol-film zijn gevoerd, heeft het Bestuur der Nederlandsche Vereeniging van Bioscoopreclame- Exploitanten de eer het volgend plan voor een regeling ten aanzien van de vertooning van zgn. cultureele publiciteitsfilms in Uw over weging aan te bevelen: Voor een goed begrip van de zaak achten wij het wel dienstig voorop te stellen, dat het geen of slechts weinig zin heeft op dit punt onderscheid te maken tusschen „reclame" en „propaganda". Reclame is al datgene, wat gedaan wordt om iets, in den regel handelsvoorwerpen, maar ook diensten bij het publiek aan te bevelen. Propaganda kan men maken om bepaalde denkbeelden te ver spreiden en daarvoor aanhangers te winnen. Men zal echter inzien, dat er practisch niet het minste verschil bestaat tusschen het maken van reclame, b.v. voor het omroep bedrijf der A.V.R.O., d.w.z. dat bedrijf bij het publiek aan bevelen en het maken van propaganda voor de A.V.R.O. d.w.z. het winnen van aanhangers voor de A.V.R.O. Zoowel deze reclame als deze propaganda beoogen slechts het publiek ertoe te brengen een bijdrage aan de A.V.R.O. te schenken, m.a.w. de A.V.R.O. heeft bij deze reclame of propaganda een zakelijk belang. Dezelfde vergelijking kan men maken in het bekende geval van de K.L.M.-Schiphol-film. Of men nu propaganda maakt voor het vliegwezen met als eenige „comparanten" de K.L.M, en het vlieg veld Schiphol, dan wel of men rechtstreeks reclame maakt voor de K.L.M, en het vliegveld Schiphol, het resultaat is hetzelfde; 160

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1937 | | pagina 159