INTERNATIONAAL CONTACT De ontwikkeling in de internationale verhoudingen bleek ook in het afgeloopen jaar allerminst bevorderlijk te zijn voor een inter nationale samenwerking tusschen de organisaties op het gebied van het film- en bioscoopbedrijf. Wij blijven het betreuren, dat van een zoo noodzakelijke inter nationale samenwerking in ons bedrijf nagenoeg niets te bespeu ren is. Temeer betreuren wij dit, omdat, gelijk wij meermalen hebben betoogd, het internationaal karakter van het filmverkeer een inter nationale samenwerking vraagt. De kwesties, welke zich in het afgeloopen jaar in toenemende mate hebben voorgedaan tusschen onze leden en buitenlandsche ondernemingen, zoowel als proble men, welke worden opgeroepen door de smalfilm, de televisie en de auteursrechten, hebben het gemis aan deze samenwerking ern stig doen gevoelen. Weliswaar heeft de Internationale Filmkamer met het oog op het internationale filmcongres, dat in Juli te Parijs gehouden is, den Nederlandschen Bioscoop-Bond uitgenoodigd alsnog tot het lidmaatschap van de Kamer toe te treden en aan het te houden congres deel te nemen, doch het Hoofdbestuur heeft gemeend deze uitnoodiging niet te moeten accepteeren. Het heeft aan de Filmkamer een schrijven gezonden, waarin het mededeelt, dat de Nederlandsche Bioscoop-Bond sinds jaar en dag streeft naar een krachtige internationale organisatie, waarin het film- en bioscoopbedrijf van alle landen der wereld vereenigd is. Op verschillende internationale congressen hebben, aldus het Hoofdbestuur, de vertegenwoordigers van den Nederlandschen Bioscoop-Bond pogingen aangewend om dit ideaal te verwezen lijken en de Bond zou daarom de eerste zijn geweest om tot de Chambre Internationale du Film toe te treden, indien de zetel dezer organisatie niet gevestigd was in een land, waar de filmkunst niet vrij is, en waar filmkunstenaars geweerd worden om redenen, welke met de film als zoodanig niets uitstaande hebben. Als de overtuiging van den Nederlandschen Bioscoop-Bond is in dit schrijven te kennen gegeven, dat een internationale organisatie op filmgebied slechts dan vruchtdragend werk kan verrichten, wan neer haar zetel gevestigd is in een land, waar filmkunst en film bedrijf zich onbelemmerd kunnen ontplooien. 47

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1937 | | pagina 47