kunde, wetenschap of kunst slechts sprake kan zijn, zoodra en voor zoover dit werk gemaakt is, terwijl uit voormeld contract juist volgt. dat de daarin omschreven overdracht is geschied voordat de film ,,Fire over England" met de daarbij behoorende muziek tot stand kwam; dat overigens hiermede niet gezegd kan worden dat dit contract, al kan daaruit niet de zakelijke overeenkomst van overdracht van auteursrecht worden afgeleid, niet gezegd kan worden dat dit con tract, al kan daaruit niet de zakelijke overeenkomst van overdracht van auteursrecht worden afgeleid, niet een obligatoire verbintenis tusschen de hierbij betrokken partijen zou inhouden; dat op dit laatste hieronder nader zal worden teruggekomen; Overwegende, dat Jogchems, erkennende dat overdracht van toekomstig auteursrecht niet mogelijk is, dan ook andere gronden aanvoert ter bestrijding van de stellingen van Buma; dat Jogchems er zich in de eerste plaats op beroept, dat Addinsell de muziek, waarvan hier sprake is, heeft gecomponeerd in dienst van Pendennis, zoodat laatstgenoemde, volgens art. 7 der Auteurs wet, als de maker der muziek is aan te merken; Overwegende, dat de Rechtbank deze opvatting echter niet deelt, immers de ten processe vast staande feiten daartoe geen steun bieden; dat Addinsell, blijkens voormeld contract d.d. 11 Augustus 1936 zich toch verbond op te treden als „Composer and Musical Adviser" met betrekking tot de hier genoemde film; dat uit den aard der zaak een componist, die medewerkt aan het tot stand komen van een klankfilm. een zoo groote mate van zelf standigheid behoort te hebben bij de vervulling zijner taak, dat hij niet kan worden gezegd te arbeiden dit is te componeeren in dienst van den producer; dat het hier bedoelde contract nu wel onder meer van Addinsell verlangt, dat hij nauwkeurig alle instructies door of van wege Pen dennis te geven zal opvolgen en aanwezig zal zijn bij de voorbe reidende opvoeringen, zoodra zulks van hem wordt verlangd; dat deze en dergelijke aanwijzingen echter niets inhouden omtrent het eigenlijke door Addinsell te verrichten werk, d.i. het compo neeren der muziek, hetgeen niet anders dan zooals bereids over wogen, met een groote mate van zelfstandigheid en naar eigen inzicht van Addinsell zal kunnen geschieden, zoodat deze, muziek componeerde, niet arbeid in dienstbetrekking praesteert; 138

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1938 | | pagina 137