volstaan met de data te vermelden, waarop deze bijeenkomsten werden gehouden. Bestuursvergaderingen vonden plaats op: 5 Februari, 21 Maart, 19 April, 25 April, 23 Mei, 4 Juli, 15 Augustus, 27 October. 14 November, 22 November, 28 November, 29 November, 6 Decem ber, 13 December en 29 December. Indien men daarbij nog in aanmerking neemt, dat drie van de vijf Bestuursleden gedurende het afgeloopen jaar deel uitmaakten van een der samengestelde saneeringscommissies, dan zal men zich kunnen voorstellen, dat 1938 van het Bestuur veel werk vereischt heeft. Zooals ik reeds bij den aanvang van mijn verslag heb medege deeld, beperkte het aantal ledenvergaderingen zich tot drie. en wel: de algemeene jaarlijksche ledenvergadering, welke plaats vond op 12 Februari, en twee buitengewone ledenvergaderingen, welke werden gehouden op 28 November en 29 December. In de algemeene jaarlijksche ledenvergadering van 12 Februari werden de agendapunten behandeld, welke elk jaar opnieuw onze belangstelling vragen, zooals Jaarverslag van den Secretaris, Reke ning en Verantwoording van den Penningmeester, Vaststelling be grooting, etc. In tegenstelling met andere jaren vond op deze vergadering geen verkiezing plaats van periodiek aftredende Bestuursleden, aange zien het Bestuur het plan had opgevat om bij de inwerkingtreding der nieuwe Statuten in zijn geheel vrijwillig af te treden, daarmede der ledenvergadering de gelegenheid gevende, opnieuw haar keuze te bepalen. Niemand had echter kunnen vermoeden, dat de gewijzigde Statu ten eerst aan het einde van het vereenigingsjaar zouden worden goedgekeurd. Terecht werd in een der nummers van het Officieel Orgaan van den Nederlandschen Bioscoop-Bond opgemerkt, dat de departe mentale voortvarendheid(l) waaraan dit uitblijven der ver- eischte goedkeuring te danken was wel eenigszins vreemd aan doet. Aangezien het Hoofdbestuur van den Nederlandschen Bioscoop- Bond, blijkbaar vermoedend, dat met de Statutenwijziging geruimen tijd gemoeid zou zijn, er prijs op stelde het nieuwe Hoofdbestuur reeds op de dd. 2 Mei plaatsgevonden Bondsvergadering te benoe men, werden door de algemeene jaarlijksche ledenvergadering 162

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1938 | | pagina 159