Deze bespreking had een bevredigend resultaat. Aan het Hoofd bestuur werd de verzekering gegeven, dat men de film uitsluitend dienstbaar wenschte te maken aan de nationale herdenking, ten einde een zoo groot mogelijk aantal menschen in de gelegenheid te stellen aan deze herdenking deel te nemen en bovendien de film industrie daarvan te doen profiteeren. Men wenschte in alles het Hoofdbestuur te kennen, de distributie van de film in handen van een lid van den Bond te geven, waarbij de Statuten en reglementen van den Bond, zooals Bondsvoorwaar- den en onderscheidene bedrij fsbesluiten zouden worden nageleefd. Het ging er dus slechts om een vorm te vinden, waarbij het werk het Comité als zoodanig mogelijk zou worden gemaakt en zekerheid werd verkregen, dat de reglementen en besluiten van den Bond bij de exploitatie van de film gehonoreerd zouden worden. Nadat de delegatie uit het Hoofdbestuur het verloop der bespre king gerapporteerd had aan laatstgenoemd college, besloot dit in zijn vergadering van Dinsdag, 19 April, aan de Ledenvergadering van den Bond voor te stellen het bepaalde sub l.C van de Lijst van Geen Bezwaar buiten werking te stellen, volgens hetwelk het aan filmverhuurkantoren verboden is om in de Nederlandsche taal ge stelde geluidsfilms, die zijn vervaardigd door of voor rekening van een persoon of zaak, die geen lid is van den Nederlandschen Bio scoop-Bond en niet op vorengenoemde Lijst staat vermeld, ten verhuur, verkoop of gebruik af te staan aan exploitanten van biosco pen in Nederland, tenzij die persoon of zaak een buitenlander is. die als producent van geluidsfilms bekend staat. Bij dit besluit werd, afgaande op de gehouden besprekingen, als vanzelfsprekend aan genomen, dat bij de distributie door een lid-filmverhuurder van den Bond alle Statutaire en reglementaire bepalingen zouden worden nagekomen. Als motiveering van zijn besluit voerde het Hoofdbestuur aan, dat het uitgegaan was van de gedachte, dat voor het sympathieke streven van het Comité voor de Nationale Film 1938, om de film te gebruiken als instrument voor de nationale herdenking van het veertig-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin, de regle menten en besluiten van den Nederlandschen Bioscoop-Bond geen beletsel mochten vormen, om dit streven ten volle aan zijn doel te doen beantwoorden. Bovendien werd hierbij in overweging geno men, dat aan den opzet van de vervaardiging der onderhavige film geen commercieel doel ten grondslag lag, doch uitsluitend op den voorgrond stond het dienen van een nationaal belang, vormende 26

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1938 | | pagina 27