een dusdanig uitzonderlijk geval, dat de betreffende reglementen en besluiten van den Bond daarin moeilijk hadden kunnen voorzien. Het Hoofdbestuur deed uitkomen, dat dit besluit niet impliceerde, dat dit College, hetwelk als zoodanig buiten de voorbereiding en de productie van de film stond, voor de productie of voor de ver tooning van deze film eenige verantwoordelijkheid, welke dan ook, zou kunnen dragen. Van dit besluit van het Hoofdbestuur werd mededeeling gedaan aan het Comité, dat hiermede bij schrijven van 30 April zijn in stemming betuigde. Het voorstel werd nog op de agenda geplaatst van de op 2 Mei gehouden Taarlijksche Ledenvergadering van den Bond, doch kon in deze vergadering niet meer aan de orde komen; eerst in de Buitengewone Ledenvergadering van Maandag, 11 Juli, is het in behandeling genomen en met algemeene stemmen goedgekeurd. Zij met genoegen geconstateerd, dat de film tijdens de nationale herdenkingsweek en ook in de onmiddellijk daarop volgende weken in telkens tientallen bioscopen tegelijk door het geheele land is vertoond, welke vertooningen dikwijls aanleiding hebben gegeven tot enthousiaste uitingen van nationale gevoelens, welke in die dagen in het volk meer dan ooit levendig waren. Op deze geheel eigene en toch zoo treffende wijze zijn tienduizenden van allerlei richting en stand bijeengekomen om de nationale herdenking te vieren en gedenkwaardige oogenblikken uit de voorbije regeerings- periode, in de film voortreffelijk gekarakteriseerd, te beleven. Van belang is hierbij te kunnen vermelden, dat ook de financieele uit komsten niet onbevredigend zijn geweest. Ten slotte moge hier tevens gereleveerd worden, dat ook de documentaire herdenkingsfilms onzer journaalfabrieken, welke op zoo uitstekende wijze de beteekenis van ons Vorstenhuis voor ons nationale leven, en de liefde van ons volk voor zijn Koningin wisten uit te beelden, in het geheele land zijn vertoond en overal grooten bijval hebben ondervonden. Wij geven aan deze voortbrengselen opzettelijk een plaats in dit hoofdstuk, omdat bij het begrip nationale filmproductie, dat weliswaar in hoofdzaak de productie van speelfilms omvat, al te zeer wordt uitgeschakeld de groote beteekenis, welke onze film fabrieken voor ons land hebben. Deze uitstekend geoutilleerde fabrieken leveren jaarlijks een productie af, welke een eigen accent aan het programma in onze bioscopen geeft en daarom hoogelijk onze waardeering verdienen, ook al omdat zij werkgelegenheid 27

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1938 | | pagina 28