in te stellen bij het Gerechtshof te Amsterdam; voor welk college deze zaak thans nog hangende is. Bijna tegelijk met het appèl'tegen voorzegd in kort geding ge wezen vonnis heeft Buma, thans bij de Rechtbank te Utrecht, z.g. ten principale een zelfde vordering tegen de Jogchem's Theaters N.V. aanhangig gemaakt, als zij kort tevoren in kort geding tegen deze N.V. bij den Utrechtschen President had verloren; werd bij het kort geding van den President een voorloopig verbod met dwangsom gevorderd vanwege de naar Buma's oordeel zeer waarschijnlijke, maar naar het oordeel van de Presidenten te 's-Gra- venhage en Utrecht geringe kans, dat de principieele vraag in Buma's voordeel zou worden beslist, zoo wordt in het principaal geding aan de Rechtbank de principieele vraag in de eerste plaats wederom aan het oordeel van de Utrechtsche Rechtbank onder worpen. Ook deze zaak is nog hangende. De Nederlandsche Bioscoopbond ziet de eindbeslissingen in deze zaken met vertrouwen tegemoet, mede omdat de positie der Omroepvereenigingen niet te vergelijken is met die der bioscopen. wijl het bij de Omroepvereenigingen niet gaat om bepaalde muziek, die speciaal voor de radio is gecomponeerd, terwijl het in het Bioscoopbedrijf juist wel gaat om speciaal voor geluidsfilms gecom poneerde muziek. Intusschen zijn ook de zaken Tuschinski/Gema en Blom/Gema nog niet beëindigd. Het belang van deze zaken is thans echter op den achtergrond geraakt door de beide zaken Jogchem's/Buma, en wel in de eerste plaats, omdat na de bevindingen, die van weerszijden sedert 193 3 zijn opgedaan, deze zaken veel diepgaander en principieeler zijn opgezet en kunnen worden behandeld, dan ooit een der vorige processen over deze materie opgezet en behandeld is, en in de tweede plaats omdat het verbod met dwangsom, dat in deze beide zaken gevorderd is, uiteraard veel dieper ingrijpt, dan de schade vergoedingen, die in de vorige zaken gevorderd zijn. Intusschen wordt binnen korten tijd in de zaak Blom/Gema een eindbeslissing verwacht. Mocht deze ongunstig uitvallen, dan wordt daardoor het pleit tusschen Buma en den Nederlandschen Bioscoop-Bond nog lang niet beslist. Van geheel anderen aard is een procedure, die in 1938 dooi de Buma is aangevangen tegen een Amsterdamschen bioscoop exploitant ter handhaving van het muziekauteursrecht van een bii 78

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1938 | | pagina 79