Vereeniging van Bioscoopreclame-Exploitanten gedane voorstellen werden echter door de directie van de Spoorwegen verworpen. ARBITRAGE Was het in de voorafgaande jaren door allerlei omstandigheden noodig vele veranderingen in de samenstelling van de Commissie van Geschillen aan te brengen, in 1938 bleef de Commissie nage noeg ongewijzigd, zij het, dat het lid der Commissie, de heer L: Paerl, die tot lid van den Raad van Beroep werd benoemd, ver vangen werd door den heer C. van der Wilden. Evenals in het voorafgegane jaar vond de benoeming, respectievelijk herbenoeming der Commissie-leden plaats na ingewonnen advies van den Afdee- lingsraad en het Bestuur der Bedrij f saf deeling Filmverhuurders. De Commissie werd na de jaarvergadering door het Hoofdbe stuur als volgt samengesteld: lid-Voorzitter: de heer Ed. Cohen Barnstijn; lid-plaatsvervangend Voorzitter: de heer J. Wessel: leden-filmverhuurders: de heeren P. J. Burbach, L. Katz en C. van der Wilden; leden-exploitanten: de heeren C. H. de Lange. A. van Santen en C. van Willigen. Tot Secretaris der Commissie van Geschillen werd ook dit jaar ter vervanging van den Bondsdirecteur benoemd de heer H. W. Hagenberg Jr.. assistent van het Bonds bureau. Door loting ten overstaan van het Hoofdbestuur werden de Kamers als volgt samengesteld: Eerste Kamer: de heeren L. Katz en C. van Willigen; Tweede Kamer: de heeren A. van Santen en C. van der Wilden: Derde Kamer: de heeren P. J. Burbach en C. H. de Lange. Alle Kamers stonden onder leiding van den Voorzitter, den heer Ed. Cohen Barnstijn, respectievelijk van den Plaatsvervangenden Voorzitter, den heer J. Wessel. In 1938 werden 32 zittingen van de Commissie van Geschillen gehouden (1937-'38). Van de 32 zittingen stonden er 21 onder Voorzitterschap van den heer Ed. Cohen Barnstijn en 8 onder dat an den heer J. Wessel. Een zitting v/erd gepresideerd door den Bondsdirecteur, aangezien daarin behandeld werd een geschil, waarbij de Voorzitter en de Plaatsvervangende Voorzitter betrok ken waren. Twee zittingen werden gehouden ten deele onder leiding an den Voorzitter en ten deele onder leiding van den Plaatsver vangenden Voorzitter. Drie maal werd een zitting gehouden van 98 v v

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1938 | | pagina 99