Bovenstaande regels gelden, voor zoover betreft de ontoelaat baarverklaring van films, zoowel voor de keuring van A- en B- fi)ms als C-films. Wat betreft de her-classificatie van A- en B-films moeten, gelijk van zelf spreekt, de bovenstaande normen eveneens, doch op stren gere wijze, worden toegepast, waarbij bovendien echter nog reke ning moet gehouden worden met de bijzondere ontvankelijkheid van de jeugd. De keuring geschiedt met het oog op het groote publiek in de openbare bioscopen; daarom moet men zich rekenschap geven van de mentaliteit van dat publiek en zich afvragen, welken moreelen indruk de gekeurde film zal maken op de massa, hetzij ten goede of ten kwade. 141

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1939 | | pagina 140