Afdeeling Amsterdam JAARVERSLAG OVER 1939 De in het jaaroverzicht van 1938 gekoesterde verwachting, dat in 1939 het aantal bioscoopbezoekers in Nederlands hoofdstad de tien millioen zou overschrijden, is verwezenlijkt. En het stemt ons bij de samenstelling van dit jaarverslag tot groote voldoening, thans voor het eerst het getal der personen, die in 1939 aan de Amsterdamsche bioscooptheaters een bezoek hebben gebracht, met acht cijfers te kunnen schrijven. Het waren er in totaal 10.350.836; d.i. 658.721 bezoekers meer dan in het voorafgaande jaar. Met de toeneming van het getal der bioscoopbezoekers, zijn ook de recettes gestegen, ofschoon niet naar gelijke mate, hetgeen hier aan is toe te schrijven, dat in hoofdzaak de goedkoope rangen van 25 en 30 cent van den aanwas geprofiteerd hebben. Hiervan is ook het gevolg, dat de gemiddelde entreeprijs is ge daald van 44.98 cent tot 43.86 cent. De bruto-recettes van alle Amsterdamsche bioscopen tezamen bedroegen in 1939: ƒ4.539.684.78 tegen ƒ4.359.483.90 in 1938 en ƒ4.151.444.40 in 1937. Sedert 1937 zijn de bruto-recettes met bijna vier ton 388.240.38) toegenomen en het aantal verkochte entreebiljetten met meer dan één millioen (1.108.351). Deze bevredigende uitkomsten, waaruit wel is af te leiden, dat de film zich in een steeds toenemende belangstelling der burgerij mag verheugen, blijven echter in financieel opzicht verre achter bij het jaar 1930, toen de bruto-recettes een som van ƒ5.222.401. bereikten, d.i. nog altijd een kleine zeven ton (ƒ682.717.boven de ontvangsten van het afgeloopen jaar. Hier volgt een staat van de aantallen over 1939 en 1938 verkochte entreebewijzen in de onderscheidene prijsklassen. (De cijfers be trekking hebbende op de niet-beroepsmatige filmvertooningen, in 154

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1939 | | pagina 151