Bedrijfsafdeeling Filmverhuurders en de Afdeeling „Het Zuiden'" van den Bond meermalen een punt van bespreking uitgemaakt en zijn bovendien een voorwerp van overleg geweest tusschen ge noemde colleges. Nadat de Afdeelingsbesturen zich behoudens enkele onderdeden met de ontwerpen accoord hadden verklaard, is ten slotte op 22 November van het afgeloopen jaar een vergade ring gehouden van het Hoofdbestuur van den Nederlandschen Bioscoop-Bond en de Vereeniging van Noord-Brabantsche en I Limburgsche Gemeenten voor Gemeenschappelijke Filmkeuring, I tijdens welke vergadering een overeenkomst is tot stand gekomen, |op basis van de ingediende ontwerpen. Bij deze vergadering, welke gehouden werd op het Bureau van den Nederlandschen Bioscoopbond, was het Hoofdbestuur ver tegenwoordigd door de heeren D. Hamburger Jr., Voorzitter, C. S. Roem, Vice-Voorzitter, M. P. M. Vermin, Secretaris, J. Wes- sel, lid van het Dagelijksch Bestuur, alsmede de Bondsdirecteur, den heer A, de Hoop, terwijl namens genoemde Vereeniging aan wezig waren de heeren Mr. B. M. Berger, Burgemeester van Roer mond, G. H. A. Habets, Burgemeester van Heerlen, E. A. J. Kuyper, Burgemeester van Valkenswaard, Mr. L. B, J. van Oppen, Oud- Burgemeester van Maastricht, A. Verdijk, Burgemeester van Eind hoven en B. J. M. van Elk, Administrateur. Aan de vergadering namen voorts deel de heeren W. P. Peters en A. H. Boekraad, respectievelijk als Voorzitter en Secretaris van de Afdeeling Het Zuiden van den Bioscoop-Bond, L. M. Weterings, directeur van het Centraal Bureau van de Katholieke Film Actie te 's-Hertogen- bosch en Mr. A. Tepe, als Voorzitter van de Katholieke Film centrale. Volgens de nieuwe overeenkomst zullen alle hoofdfilms en één- of twee-acters van het zoogenaamde bijwerk, welke door de Cen trale Commissie voor de Filmkeuring zijn toegelaten, ongeacht voor welke leeftijdsklasse, aan nakeuring onderworpen zijn. Deze nakeu ring zal geschieden door sub-commissies, bestaande uit ten minste 3 leden, welke sub-commissies worden benoemd uit een algemeene keuringscommissie, welke uit ten minste 50 leden zal bestaan. De nakeuring zal zooveel mogelijk geschieden in de showrooms van de filmverhuurkantoren, waarbij bepaald is, dat van de uit 3 leden bestaande herkeuringscommissie er ten minste 2 in de Diocesen Den Bosch, Breda of Roermond woonachtig moeten zijn. De leiding van het Keuringsorgaan wordt opgedragen aan een comité, bestaande uit 5 leden, t.w. 2 vertegenwoordigers van de 40

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1939 | | pagina 40