b. den datum, waarop de film voltooid is, resp. zal worden; c. den uitersten datum, waarop de copieën geleverd moeten worden. Tegelijkertijd heeft het Hoofdbestuur een algeheel verbod uit gevaardigd tot vernietiging van oude copieën, d.w.z. dat vanaf heden géén filmcopie, welke in het bezit der Nederlandsche film verhuurkantoren is, mag worden vernietigd en evenmin verkocht. Ten slotte heeft het Hoofdbestuur aan de bioscoopexploitanten eenige richtlijnen gegeven met betrekking tot de bevoorrading van bepaalde materialen. LEDENVERGADERINGEN Als gevolg van het feit, dat de Ledenraad voor het nemen van bepaalde besluiten in de plaats is getreden van de Algemeene Ledenvergadering is in het afgeloopen jaar slechts één Algemeene Ledenvergadering gehouden. Dit was de Jaarlijksche Algemeene Ledenvergadering, gehouden in Krasnapolsky te Amsterdam, op Maandag, 3 April. In deze vergadering is schriftelijk verslag uit gebracht over de werkzaamheden over 1938 en door den Penning meester rekening en verantwoording afgelegd over het financieel beheer van dat jaar. Het jaarverslag werd onder dankzegging voor kennisgeving aangenomen en de rekening en verantwoording welke in ontvangsten en uitgaven sloot met een bedrag van ƒ74.192. werd vastgesteld, evenals de rekeningen der afdeelingen. Overeenkomstig het voorstel van het Hoofdbestuur werden de grondslagen voor de contributie over het jaar 1939 als volgt vast gesteld: Eerste klasse 230.Tweede klasse 184.Derde klasse 161.—; Vierde klasse 138.—; Vijfde klasse 115.—; Zesde klasse 80.50; Zevende klasse 57.50. Besloten werd 20% van de contributie over het jaar 1939 in de weerstandskas te storten. Naar aanleiding van een suggestie van den Afdeelingsraad; be sloot de vergadering met op drie na algemeene stemmen den post .onvoorzien" ad. 1500.te betitelen met „reserve voor de her denking van het 25-jarig bestaan van den Bond". 70

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1939 | | pagina 70