vaak kon bestaan door clandestienen import van films op 16 mm. formaat en door diefstal van copieën van verdwenen Joodsche ondernemingen of van copieën, welke als gevolg van de oorlogshandelingen tijdens het transport waren blijven ste ken, een einde te maken. In de meeste gevallen werden de films, waar het hier om gaat, wederrechtelijk vertoond. Met behulp van politie en justitie is dit euvel geleidelijk tot kleine proporties terugge bracht. Geheel verdwenen is het echter niet. Brandstof f envoorziening De kolenvoorziening was vooral gedurende den eersten winter na den oorlog een groot probleem. En ook in den tweeden winter is zij niet voldoende geweest. Niettemin mag gezegd worden, dat de stappen, welke het Hoofdbestuur ter zake heeft onder nomen, succes hebben gehad. Men heeft, zij het terecht in het raam van de gestelde beperkingen, het film- en bioscoopbedrijf bij de toewijzingen niet onbillijk behandeld. Dit stemt ongetwij feld tot erkentelijkheid. Filmverzekering Het Hoofdbestuur heeft besloten om met ingang van 1 De cember 1945 een verzekering af te sluiten op alle door de leden filmverhuurders in omloop gebrachte of in omloop te brengen positieve filmcopieën met bijbehoorend reclamemateriaal. Deze verzekering omvat alle verlies- en elke materiaalschade, hoe gering ook, en hoe of waardoor ook ontstaan, van, of aan het verzekerde film- en reclamemateriaal. Hieronder is mede be grepen het risico tijdens de vertooning der films in de theaters en tijdens het vervoer. De premie voor deze verzekering wordt collectief door het bedrijf betaald. Het Hoofdbestuur vertrouwt echter, dat deze verzekering niet tot gevolg zal hebben, dat een aantal leden nonchalant met het materiaal omgaat, omdat, afgezien van de onjuistheid van deze handelwijze, het hier niet alleen een kwestie van uitbetalen van schade, doch ook een kwestie van deviezen voor invoer van nieuw materiaal betreft. Lijst van Geen Bezwaar De bescherming, welke de leden genieten door de Bonds reglementen, brengt met zich mede, dat de leverantie aan niet- leden eveneens aan een regeling is onderworpen. Deze geschiedt via de Lijst van Geen Bezwaar, welke het Hoofdbestuur sedert 102

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 106