algemeen belang in bedrijf moesten worden gehouden, zijn be noemd. Het Hoofdbestuur had zich op het standpunt gesteld, dat het beheer in het algemeen niet dient te worden gevoerd door be langhebbenden uit het bedrijf. Er was slechts de conditie voor geschreven, dat een vakman als bedrijfsleider zou worden aan gesteld. Met deze conditie hebben de meeste beheerders zich vereenigd, in welk geval zij op de Lijst van Geen Bezwaar wer den geplaatst. Het is te betreuren, dat achteraf gebleken is, dat bij eenige beheerders blijkbaar de bedoeling heeft voorge zeten, zelf de betrokken zaken in handen te krijgen, ofwel den geïnteresseerden, voor wie zij optraden, in handen te spelen. Het is een gelukkig ding, dat het beheer geleidelijk geliqui deerd wordt, zoodat op vrij korten termijn de normale verhou dingen, ook wat dit punt betreft, in het bedrijf zullen terug- keeren. Op 31 December 1945 stonden op de Lijst van Geen Bezwaar 62 zaken en op 31 December 1946 nog 43. Contact met gemeentelijke autoriteiten Behalve met regeeringsautoriteiten in Den Haag zijn vele besprekingen gevoerd met burgemeesters en gemeentelijke in stanties, gewoonlijk met betrekking tot het vestigen van bioscoopexploitaties. Het is voor het Hoofdbestuur een voldoening, bij deze gele genheden te hebben mogen ervaren, dat ten aanzien van het geven van filmvoorstellingen ook door de autoriteiten in kleine gemeenten een geheel ander standpunt wordt ingenomen dan vroeger. Voorheen stond men vaak afwijzend tegenover de bioscoop en zocht men naar middelen om haar werkingssfeer te beperken. Thans ziet men het geven van filmvoorstellingen als een gepast en welkom middel tot niet te dure ontspanning van het publiek. Voor zoover dit het Hoofdbestuur mogelijk was, heeft dit College rekening gehouden met de wenschen, welke met het oog op de bijzondere omstandigheden ter plaatse naar voren werden gebracht. Statistiek van het bioscoopwezen Het Hoofdbestuur heeft besloten opnieuw een overeenkomst aan te gaan met het Centraal Bureau voor de Statistiek, be treffende de kosten van het drukken eener Statistiek van het 104

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 108