bioscopen te verleenen gaf aanleiding tot een levendige discus sie, waarin verschillende bezwaren naar voren kwamen. Een oplossing werd gevonden op deze wijze, dat er besloten werd tot het instellen van een commissie, die zou onderzoeken op welke manier in de filmbehoeften van de militairen kan worden voor zien. De vergadering hechtte haar goedkeuring aan het door het Hoofdbestuur genomen besluit om aan militairen, oud-illegale v/erkers en B. S.-leden, die tengevolge van den strijd tegen den vijand invalide zijn geworden, op vertoon van een door het Bondsbureau uitgereikt diploma gratis toegang tot de bioscopen te verleenen. LEDENRAAD In de verslagperiode werden vier vergaderingen van den Ledenraad gehouden. De Ledenraad bestond uit de heeren M. P. M. Vermin, Voorzitter, F. L. D. Strengholt, Vice-Voorzitter, Ch. van Biene (Afd. Het Oosten)Jos. van Bommel (Afd. Het Westen)J. E. F. De Nijs (Afd. Het Zuiden)W. F. Dubbelde- man (Afd. Amsterdam), G. M. Th. Gielisse (Afd. Den Haag), G. J. Milius (Afd. Het Noorden)J. Nijland Jr. (Afd. Het Cen trum), C. van Willigen (Afd. Rotterdam), H. S. Boekman, C. A. Bruyn, R. Meyer, R. Minden, J. L. Paerl, J. Weening, Mej. A. Wildenburg en H. Wilton (Bedrijfsafdeeling Filmverhuur ders). In de eerste vergadering van den Ledenraad, gehouden op 8 Januari 1946, werden vastgesteld het Reglement terzake eener Aanvulling van de Algemeene Voorwaarden van Verhuur en Huur van Films, het Bedrijfsreglement terzake van de Film- vertooning, het Bedrijfsbesluit in zake Technische Apparaten met de daarbij behoorende Verklaring Erkende Handelaren en het Recette-Contrölebesluit. Voorts werden in hooger beroep eenige aanvragen voor het overnemen of het vestigen van nieuwe zaken behandeld. In de vergadering van den Ledenraad, welke op 19 Maart 1946 werd gehouden, werden uitsluitend hooger beroep-zaken betref fende vestiging van nieuwe zaken of voortzetting van bestaande zaken behandeld. Ook de Ledenraadsvergadering van 18 Juni 1946 was groo tendeels aan de behandeling van dergelijke beroepszaken gewijd. Eveneens werd een beslissing van het Hoofdbestuur bevestigd, 108

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 112