HET BONDSBUREAU TJ ET Bondsbureau heeft in de afgeloopen twee jaren een reusachtige hoeveelheid werk ^gU moeten verzetten. Het begon op den dag der ntr\ Bevrijding zonder huisvesting, zonder materia len en zonder middelen. Van het vooroorlogsche personeel waren slechts eenige oude getrouwen overgebleven. De ontwikkeling van de organi satie in de afgeloopen twee jaren stelde de leiding van het Bu reau voor vele problemen, afgezien van het ontbreken van een archief, dat met de verwoesting van het oude Bondsbureau geheel verloren was gegaan, zoodat de geheele Bondsadmini stratie moest worden gereconstrueerd, van het nijpend perso neeltekort en van de voortdurende opeenhooping van werk zaamheden, alsmede de verandering van het karakter, dat het Bureau in verschillend opzicht kreeg, als gevolg van de uit breiding van zijn taak. Het Bureau had bij zijn werkzaamheid veel meer dan voorheen aandacht te schenken aan de publieke kanten van het bedrijf, aan de verhoudingen met de Overheid, aan de relaties met het buitenland en aan de interne bedrijfstoestanden, in verband met het beheer van en de controle op de deviezen voor den import van films. Aanvankelijk werd het Bondsbureau gehuisvest in het perceel Heerengracht 592, het voormalige kantoor van de Ufa-Tobis Filmmij. N. V.op 1 Februari 1946 nam men zijn intrek in het pand Jan Luijkenstraat 2, dat voor den Bond voldoende repre sentatief mocht worden geacht en in overeenstemming met de eischen, die aan de organisatie momenteel worden gesteld, werd ingericht. De werkzaamheden werden verdeeld over een aantal af deelingen, waarvan wij vermelden: Directie en Secretariaat, Bureaudienst en Administratie, Deviezen, Recettecontróle, Tech nische controle, Typekamer en Expeditie. Er werd een conciërge aan het Bureau verbonden. Tevens is een behoorlijk ingerichte projectiegelegenheid in het Bureau ondergebracht. De volgende cijfers mogen een indruk geven omtrent den om vang der werkzaamheden 110

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 114