ZUIVERING T\ E moeilijkheden, welke zich voordeden met sommige instanties van het Militair Gezag, plaatsten het Hoofdbestuur midden in het vraagstuk van de zuivering. Hieromtrent heb ben met militaire vertegenwoordigers, alsmede met regeeringsautoriteiten, onderscheidene be sprekingen plaats gehad. Algemeen werd hier bij de bijzondere positie aangevoeld, waarin dit bedrijf tijdens de bezetting heeft verkeerd. Men zag n.1. in, dat aan den eenen kant dit bedrijf practisch zoodanig economisch door eenige Duitsche maatschappijen werd overheerscht tijdens de bezetting en organisatorisch en politiek werd geringeloord door den be zetter zelf of door diens organen, zooals het Referat Film en de Kultuurkamer, dat voor de meeste leden practisch geen keuze was overgebleven en zij eigenlijk zetbaas in eigen huis waren geworden, terwijl tientallen ondernemingen, waaronder de grootste, onder beheer stonden. Een leger van honderden controleurs, gerecruteerd uit de N.S.B., hield voortdurend toezicht op de programma's en op de wijze, waarop de zaken werden geëxploiteerd. Vast kwam te staan, dat nagenoeg alle leden van den Bond zich niet hadden aangemeld voor het lidmaatschap van de Kultuurkamer, dat zij geen uitbreiding hadden gegeven aan hun zaken tijdens de be zetting en dat de meesten door het verminderen of weglaten van reclame en door de programma's zoo neutraal mogelijk te houden, zich van iedere activiteit van hun kant onthielden. Aan het werk van de Kultuurkamer hebben de bonafide leden practisch geen deelgenomen. De meeste exploitanten (verhuur kantoren waren nagenoeg alle gesloten) waren zich bewust van hun moeilijke positie, die ten zeerste verzwaard werd door het feit, dat de publieke belangstelling groeide en van de zijde van den bezetter voortdurend een waakzaam oog in het zeil werd gehouden, dat aan deze belangstelling werd tegemoet gekomen. Een persoonlijke wijze van bedrijfsvoering was practisch on mogelijk. Het beste bewijs, dat ook de meest onverdachten in het bedrijf meenden, dat niet anders kon worden gehandeld, dan gehandeld werd, ligt wel besloten in het feit, dat in vele geval- 18

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 19