K.B. E. 84 ezm FEN van de onderwerpen, welke vrij spoedig na de bevrijding een punt van gedachten- wisseling tusschen de Overheid en het Hoofd bestuur van den Bond uitmaakte, betrof den filmimport, het ter beschikking stellen van deviezen voor dezen import en de leverings condities. De situatie bij de bevrijding was zoo, en zooals in den aanvang reeds is medegedeeld, was het Hoofdbestuur hierom trent tijdig geïnformeerd en had het zijn standpunt ten deze practisch reeds bepaald, dat door de Londensche Regeering bij Koninklijk Besluit van 7 September 1944, houdende vast stelling van het tijdelijk Bioscoop-besluit, voorzieningen waren getroffen met betrekking tot het bioscoopwezen. Deze kwamen in het kort hierop neer, dat de Minister van Binnenlandsche Zaken kon instellen een rechtspersoon, die op treedt onder den naam „Nederlandsch Filmimport- en Distri butie Orgaan" en welk Orgaan tot taak had het in het Rijk in Europa verwerven van auteurs- en vertooningsrechten van films, het in het Rijk in Europa importeeren en aldaar distri- bueeren van films, het verleenen van vergunningen voor den import van films ter openbare vertooning en voor het verkoo- pen, verhuren of op eenigerlei wijze gebruiken of verstrekken van films, die ter openbare vertooning in het Rijk in Europa aanwezig waren. Bovendien was het den leden-exploitanten verboden de in het land aanwezige films tot een nader te bepalen datum te vertoonen, indien zulks niet was geschied nadat vergunningen als hier zoojuist genoemd verstrekt waren. Dit Import- en Distributie Orgaan had de bevoegdheid prijzen of tarieven vast te stellen voor den verkoop en de verhuur van films alsmede tarieven voor de kosten van de werkzaamheden van het Orgaan en de bezoldiging van het personeel. De Gemeentebesturen waren gehouden overeenkomstig be paalde regelen medewerking te verleenen aan het incasseeren van de hier bedoelde verschuldigde bedragen. Den Burgemeester en Wethouders was het verboden nieuwe vergunningen op grond 25

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 26