ties en het Hoofdbestuur van den Nederlandschen Bioscoop- Bond, namelijk dat het besluit overbodig was en dat de Overheid hier in samenwerking met de betrokken bedrijfsorganisatie voldoende in staat was om de onderwerpelijke materie naar ge noegen van betrokken partijen en in 's lands belang te regelen. Aangezien het, door de gecompliceerde situatie onmiddellijk na de bevrijding, te moeilijk was het betrokken besluit spoedig ingetrokken te krijgen en ieder toegeven gevaren voor de toe komst met zich meebracht, plaatste het K. B. E. 84 den Bond aanstonds voor een krachtproef en wel de grootste, die hij in de 28 jaren van zijn bestaan heeft moeten ondergaan. Op 29 Juni 1945 nam de inmiddels functionneerende Bedrijfs- afdeeling Filmverhuurders op initiatief van het voorloopig Bestuur met algemeene stemmen een motie aan van den volgen den inhoud: „De leden van de Bedrijfsafdeeling Filmverhuurders van den Nederlandschen Bioscoop-Bond in buitengewone vergadering bijeen in een der zalen van het Parkhotel te Amsterdam op Vrijdag, 29 Juni 1945; gehoord hebbende de uiteenzetting van het Afdee- lingsbestuur nopens het bij Koninklijk Besluit van 7 September 1944 vastgestelde „Tijdelijk Bioscoopbesluit" (E. 84) en de daarover gevoerde discussies; overwegende: dat aan het Orgaan, als bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 7 September 1944 met uitsluiting van alle particu liere ondernemingen werkzaamheden worden opgedragen, die behooren tot de taak van de onderscheidende Nederlandsche filmimporteurs en -verhuurders; dat in de considerans van het Besluit E. 84 als grondslag ervan aangegeven wordt de bescherming van de belangen van het Koninkrijk, waaronder in aanmerking nemende wezen en strekking van de Bioscoopwet en het Tijdelijk Filmkeurings- besluit d.d. 22 Aug. 1944 (E. 64) verstaan moeten worden de belangen, die verband houden met de ongunstige deviezen- positie van ons land, zooals ook verklaard is door den Voor zitter van vorenbedoeld Orgaan 27 I

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 28