tureele films worden vertoond. De totale lengte van een pro gram mag niet grooter zijn dan 3500 m. exclusief journaals. Een derde ontwerp-reglement betrof de instelling eener re- cettecontröle. Deze controle werd in handen gelegd van het Bondsbureau. Zij is tct steun geweest bij den aankoop van films in het buitenlandde regelmatige en correcte afrekening, welke practisch door de Organisatie wordt gegarandeerd, bezorgt het bedrijf een goeden naam in de geheele wereld. De inkoop in Ne derland moge mede door de deviezenbeperkingen lager liggen dan in het buitenland, hier staat tegenover, dat men in ons land weet, wat men aan zijn afnemers heeft. Gevallen van fraude of van incorrecte afrekeningen worden door het Hoofdbestuur ern stig aangerekend. Zelfs heeft het Hoofdbestuur niet geaarzeld om de straf, welke onder de bezettende macht was toegepast, op een lid-exploitant wegens fraude, te sanctionneeren. Al deze ontwerpen werden goedgekeurd in de vergadering van den Ledenraad van den Bond van 8 Januari 1946. Omtrent deze nieuwe bepalingen is geregeld contact onderhouden met de betrokken overheidsinstanties en zij hebben zeer zeker bij de totstandkoming van de daarop ongeveer gelijktijdig ingevoer de deviezenregeling een rol gespeeld. De langdurige onderhandelingen, welke inmiddels werden ge voerd tusschen het Hoofdbestuur en de Ministers van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen en Financiën, alsmede met De Nederlandsche Bank en den Centralen Dienst voor In- en Uit voer, leidden inmiddels met betrekking tot den filminvoer tot een alleszins bevredigend resultaat. Op 16 October 1945 had de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ingevolge een ter zake met den Minister van Financiën getroffen regeling betalingscontingenten vastgesteld voor den import van films en bijbehoorend reclamemateriaal voor de periode van 1 Septem ber 1945 tot 1 September 1946. Helaas kon slechts een gering deel vrij worden gegeven en bleef verreweg het grootste gedeel te aanvankelijk geblokkeerd. Op 20 December 1945 heeft de Minister van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen ten aanzien van den filmimport en van het beheer van en de controle op het daarvoor beschikbaar ge stelde betalingscontingent een regeling vastgesteld. Deze rege ling bereikte het Hoofdbestuur eerst op 4 Januari. De uitvoe ring hiervan werd geheel aan den Bond toevertrouwd. Dit stem de tot groote voldoening, al ontveinsde het Hoofdbestuur zich niet, dat daarmede een niet geringe verantwoordelijkheid op zijn schouders was gelegd. 35

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 36