INLEIDING Verschillende omstandigheden hebben verhinderd, dat het schriftelijk verslag over de Bondswerkzaamheden in 1945 op de gebruikelijke wijze is uitgebracht. Het is beperkt tot een beknopt overzicht, gepubliceerd in het Orgaan van den Bond van 25 Januari 1946. Aan de verslaggeving van het wel en wee der organisatie gedurende 1946 geven de gebeurtenissen van het bevrijdings jaar, voor den Bond van even groote beteekenis als die uit zijn eerste levensjaar, nochtans zoodanig reliëf, dat zij hierin noode zouden worden gemist. Daarom deze samenvoeging onder den titel „Na twintig maanden van wederopbouw", omvattende het Bondswerk vanaf 5 Mei 1945 tot 1 Januari 1947, een werk, dat, nu het overzien kan worden, terecht zij het dan in alle be scheidenheid als wederopbouw mag worden gekenmerkt. Er is in deze 20 maanden als het ware gewerkt volgens bestek en teekening, tijdens de bezetting in de binnenkamers geconstrueerd, zonder dat men nog uit de steigers is weliswaar, maar toch zóó, dat de kapspanten zichtbaar beginnen te worden.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 3