Een drietal andere maatschappijen, die zich eveneens bij deze vijf hadden aangesloten, doch geen lid. waren van den Bond maar verplichtingen hadden bij de leden, verklaarden zich, door zich aan deze verplichtingen te onttrekken, met de vijf andere solidair, t.w.United Artists Corporation; Columbia Pictures Corporation en Universal International Films Inc. Het Hoofdbestuur heeft bij schrijven van 1 October 1945 in- stantelijk geïnformeerd naar de redenen, welke de betrokken ondernemingen moveerden om voor het lidmaatschap te be danken. Men heeft het niet noodig gevonden dit schrijven te beantwoorden. De situatie, hierdoor voor het Nederlandsche film- en bio scoopbedrijf ontstaan, was ongetwijfeld netelig. De feiten liggen immers aldus: Toen ons land door de Duit- schers werd bezet, was ca. 60% van de programma's in onze bioscopen gecontracteerd bij de nederzettingen hier te lande van Amerikaansche productiemaatschappijen, die allen lid wa ren van den Bond, ofwel bij zelfstandige importeurs van Ame rikaansche films, die eveneens lid waren. In totaal waren hier mede minstens zes honderd films gemoeid, waarvan velen niet waren vertoond. Bovendien is het niet uitgesloten, dat, gezien de destijds bestaande klantenbinding in dit bedrijf, in menig contract een optie op een toekomstig product was geclausuleerd. Zeker is, dat in vele gevallen van rekening-courant-relatie door de afnemers vooruit is betaald. Doordat de betrokken onder nemingen als vijandelijk vermogen tijdens de bezetting in han den kwamen van „Verwalters", liep het product in kwestie groot gevaar, vernietigd of naar Duitschland gesleept te wor den. Door de vindingrijkheid van vele bedrijfsgenooten is dit, behoudens een enkele uitzondering, voorkomen. Wie schetst echter de verbazing en verontwaardiging van de Nederlandsche contractanten, toen na afloop van den oorlog de wederpartij zich zonder meer op het standpunt stelde, dat de contracten in kwestie geëxpireerd waren en zij zich van eenige verplichting tot levering of compensatie ontslagen acht te. Dit geschiedde tusschen partijen, die tientallen jaren met el kaar hadden samengewerkt en wier vertegenwoordigers in de gezamenlijke organisatie aan dezelfde tafel in den loop der jaren hun wederzijdsche rechten en plichten in goed vertrouwen had den geregeld. Intusschen lanceerden deze Amerikaansche ondernemingen een deelvvan haar tijdens den oorlog vervaardigd product van zeer matige kwaliteit door middel van de Psychological War 45

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 49