HERVATTING DER WERKZAAMHEDEN T\ OOR bijzondere verbindingen was het Hoofd- bestuur, dat, voorzoover de omstandigheden zulks toelieten, gedurende de bezetting onder ling contact onderhield, in het bezit van den tekst der besluiten, welke de Londensche regee ring had gemeend te moeten nemen ter regeling van het filmwezen na de bevrijding van ons land en van de plannen tot overheidsbemoeiing, welke te dezer zake in de illegaliteit werden ontwikkeld en welke naderhand, slechts zeer ten deele haar beslag krijgend, hebben geleid tot de vor ming eener Afdeeling Film van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Het Hoofdbestuur, dat reeds in het eerste jaar van de bezet ting het veld had moeten ruimen, had sedert 1943 echter in eigen boezem een program ontwikkeld voor de eerste jaren na de bevrijding, dat deels principieel was, deels gericht op even tualiteiten. Het principe van dit program kwam neer op voortzetting van den Nederlandschen Bioscoop-Bond onmiddellijk na de bevrij ding, aangezien deze jaren lang een noodzakelijke en nuttige organisatie was gebleken, welke regelend en ordenend met be trekking tot het filmwezen was opgetreden en daardoor over heidsbemoeiing tot een minimum had beperkt. Het mocht on getwijfeld als een wensch van de gezamenlijke leden worden beschouwd, onmiddellijk na de bevrijding het Bondswerk te hervatten. Men was echter tot de overtuiging gekomen, dat dit werk in de toekomst niet, zooals voorheen, los van de Overheid zou kunnen worden gedaan, doch in nauwe samenwerking met haar diende te geschieden en dat men zich bovendien over het karakter van de organisatie nader had te beraden. De opvattingen over de film en haar beteekenis, alsook over hen, die het vervaardigen, bewerken, importeeren, verhuren en vertoonen als beroep of bedrijf uitoefenen, waren geleidelijk verbeterd, zoodat verondersteld mocht worden, dat de inzichten van de Overheid met betrekking tot het filmwezen zich zouden De bezetter had wel de bezittingen van den Bond genaast, doch vergeten zijn rechtspersoonlijkheid te liquideeren.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 4