Division van de Suprème Headquarters Allied Expeditionary Forces tegen ongekend hooge condities in een distributievorm, die aan den afnemer practisch geen zeggenschap over zijn rech ten liet. Met deze situatie moest tijdelijk genoegen worden ge nomen, omdat men aanvankelijk nog in de „operational phase" leefde en het normale rechtsverkeer niet mogelijk was; ander zijds doordat de Regeering te Londen als gevolg eener ver keerde voorlichting besluiten had uitgevaardigd, die in verband met het daaraan verbonden gevaar van staatsmonopolistisch karakter door het Nederlandsche bedrijf niet konden worden geaccepteerd en eerst in September 1945 konden worden ge ëlimineerd. (K.B. E. 84) Het gesloten houden van kluizen en kantoren leverde aan stonds processtof op. De opzegging van het lidmaatschap kon ten slotte niets afdoen aan de contractueele verplichtingen te genover de afnemers. Bij wijze van test-case heeft een der leden levering gevorderd op straffe van een dwangsom. Aan de ar bitrale uitspraak, welke hierop is gevolgd, heeft de President van de Rechtbank zijn fiat executie gegeven, waardoor een reusachtige civiele vordering op een der Amerikaansche kan toren ontstond en die, gevolgd door meerdere processen van dezen aard, ongetwijfeld de Amerikaansche leveranciers voor bijna niet te overkomen juridische problemen zou hebben ge steld. Bijna is het tot een verkooping van de bezittingen van een der kantoren gekomen. Deze civiele actie was echter niet de hoofdzaak, het ging veleer om den machtsstrijd tusschen buitenlandsche leveranciers en binnenlandsche organisatie. Hoewel men het antwoord was schuldig gebleven op den brief van het Hoofdbestuur omtrent de motieven der opzegging, be reikten het Hoofdbestuur niettemin eenige informaties omtrent de opvattingen, welke men in de kringen van sommige onderne mingen in Amerika omtrent den f ilmimport en de filmexploitatie in ons land erop na hield. Men had inmiddels een vertegenwoor diger naar ons land gezonden, volgens wiens uitlatingen men vrijheid wilde hebben van vestiging, vrijheid van conditionnee- ring en splitsing van de organisatie, zóó, dat een afzonderlijke vereeniging van verhuurders zou ontstaan. Via Den Haag bereikte het Hoofdbestuur een bemiddelings voorstel van een vertegenwoordiger der Hays-Organization voor dit gebied, hierop neerkomende, dat de M.P.E.A. zou kunnen gaan exploiteeren met inachtneming van bepaalde condities van den Bond, mits zonder het lidmaatschap van deze organisatie. Dit bemiddelingsvoorstel heeft het Hoofdbestuur zonder meer 46

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 50