van de M.P.E.A. Inc. aan de Nederlandsche pers heeft gedaan, hebben de gezamenlijke bioscoopondernemingen van Nederland in het geweer geroepen. In een achttal vergaderingen, die gehouden zijn in Amster dam, Deventer, Groningen, Den Haag, Roermond en Rotterdam, waarvoor ongekende belangstelling bestond, hebben de acht afdeelingen eensgezind een voor de leden en de afdeelingen bindend besluit genomen, dat hierop neerkomt: „Overwegende: dat door publicaties in de buitenlandsche pers een onware voorstelling is gegeven van den gang van zaken in het Neder landsche film- en bioscoopbedrijf, met name in een artikel van den heer S. Harris en in een verklaring van den heer F. Allport, waarin o.m. wordt gesuggereerd, „dat dit bedrijf aan de dicta tuur eener minderheid is overgeleverd"; dat eenige Nederlandsche filialen van Amerikaansche onder nemingen zonder opgave van redenen het lidmaatschap van den Bond hebben opgezegd, desgevraagd naar de beweegredenen niet hebben geantwoord en door middel van den vertegenwoor diger eener inmiddels gevormde trustee hebben verklaard op dit lidmaatschap geen prijs te stellen en iederen vorm van sa menwerking met den Bond af te wijzen; z Gezien het bepaalde sub art. 4 A. van het Bedrijfsreglement op de Lijst van Geen Bezwaar, alsmede van het bepaalde sub artt. 6 en 21 van het Uniform Reglement van de Provinciale en Plaat selijke Afdeelingen van Exploitanten; Besluit a. de tot dusverre door het Hoofdbestuur ter zake gevolgde gedragslijn zonder voorbehoud goed te keuren en dit College iederen steun te geven, welke het verder bij de uitvoering van zijn taak mocht noodig hebben; b. niet alleen het bepaalde sub art. 4 A. van het Bedrijfsregle ment op de Lijst van Geen Bezwaar stipt na te leven, ten aanzien van de naleving hiervan vanwege het Hoofdbestuur te verlangen een streng toezicht en gereede bestraffing bij overtreding, maar tevens vanaf heden met de in den aanhef bedoelde onderneming (en) of met haar vertegenwoordigers 48

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 52