in geenerlei zakelijke relatie te treden of verbintenissen aan te gaan op het gebied van het film- en bioscoopbedrijf of eenig aanverwant bedrijf, waaronder mede te verstaan het bezoeken van tradeshows dezer onderneming (en), het ingaan op aanbiedingen in welken vorm ook, het aanknoo- pen van onderhandelingen; c. dit besluit ter kennis te brengen van het Hoofdbestuur en dit College te machtigen daaraan de publiciteit te verleenen, welke het noodig oordeelt." Tot den laatsten dag van het conflict heeft ieder der leden zich aan deze verplichting gehouden. Deze houding van den Nederlandschen Bioscoop-Bond heeft in vakkringen over geheel de wereld de aandacht getrokken. Er kwamen sympathiebetui gingen binnen van verschillende zijden. Een geweldigen steun ondervond het Hoofdbestuur van de Nederlandsche pers. Vrij wel unaniem heeft de pers artikelen gewijd aan het conflict en daarin vaak in scherpe bewoordingen de handelwijze der Ame- rikaansche importeurs afgekeurd. Het was voor de leiding van den Bond verheugend, dat de pers algemeen in de houding van den Nederlandschen Bioscoop-Bond een verdediging en een be scherming zag van een Nederlandsch belang en een bijdrage tot de verheffing van het niveau van het Nederlandsche film- en bioscoopbedrijf. Voor het medeleven van de pers brengen wij in dit verslag hartelijk dank. Moge het contact, dat in dien tijd met de Nederlandsche bla den is gelegd, in het bijzonder op de persconferentie van 3 April 1946, nog langen tijd menige goede vrucht afwerpen. De Nederlandsche Overheid hield zich uiteraard buiten het conflict, al valt wel aan te nemen, dat zij de ontwikkeling ervan met gemengde gevoelens gade sloeg. Aan den eenen kant moest het haar voldoening schenken, dat er in Nederlandschen kring zonder inmenging van wie ook, verzet rees tegen een te ver gaande penetratiezucht van buitenlandsche economische inte- ressengroepen, dat het Nederlandsche film- en bioscoopbedrijf hier voet bij stuk hield ter handhaving van zijn zelfstandigheid. Anderzijds lag er ook voor haar iets onbehaaglijks in dezen kleinen film-oorlog, omdat hij niet paste in het raam van de goede betrekkingen, welke ons land met de Vereenigde Staten onderhield, en door de niet-levering in ons land van een aantal Amerikaansche films, Amerika in zijn op een na voornaamste exportartikel getroffen werd. Er was ongetwijfeld ook diplomatieke belangstelling voor de 49

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 53