schenken is, dat zij stuwend kan werken bij de totstandkoming en het op niveau brengen van een Nederlandsch product. De Commissie heeft in verschillende gevallen wat betreft plaatsing op de Lijst van Geen Bezwaar advies verstrekt en zij heeft tevens van advies gediend met betrekking tot de uit zending van Nederlandsche flims naar het filmfestival te Cannes. Eveneens heeft zij van advies gediend bij het ontwerpen van een reglement ter zake van de vertooning van Nederlandsche voorfilms in de bioscopen. Bovendien mag niet vergeten worden, dat door de instelling van de Commissie ook aan de vele publicaties omtrent niet serieuze Nederlandsche productieplannen een einde is gemaakt. Hoewel bedoeld als bijdrage tot den wederopbouw en de voorlichting van het publiek omtrent de beteekenis van de deel neming van ons land in den strijd voor de vrijheid, kan toch ook de aankoop van de film „Vrij en Onverveerd" en van een viertal wederopbouwfilmpjes, die door het meerendeel van de bioscopen zijn vertoond, worden beschouwd als een cultu- reele activiteit van den Bond. Door den aankoop en vertooning van de wederopbouwfilmpjes zijn een aantal zelfstandig werken de cineasten in de gelegenheid gesteld verder te werken en kon de Nederlandsche bevolking reeds vrij kort na de bevrijding van deze, nog tijdens de bezetting vervaardigde filmpjes, kennis nemen. Aan het Ministerie van Wederopbouw is voor genoemde vier films betaald de som van f 35.000, De netto-opbrengst van de vertooningen met de film „Vrij en Onverveerd" bedroeg in totaal f 260.489,71 waarvan een bedrag van f 210.000,— afgedragen is aan Nederlandsch Volksherstel en een bedrag van f 50.000,— aan de Stichting 1940-1945. Voorts heeft de Bond zijn medewerking verleend aan de or ganisatie van de Fransche filmweek in ons land en aan het initiatief tot het houden van een filmfestival, dat dank zij de initiatieven en de medewerking van onderscheidene leden geleid heeft tot de vertooning van een groot aantal cultureel waarde volle films in tal van bioscopen door het geheele land. 58

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 62