gehouden, waarvan 14 in 1945 en 19 in 1946. In totaal werden in deze vergaderingen 202 agendapunten behandeld. De Commissie ontving in 1945 145 en in 1946 415 aanvragen om toewijzing van bioscooptechnische apparaten en/of onder- deelen. Er werden in totaal 429 toestemmingen verleend, waar van 29 voor het betrekken van complete dubbele projectie-in stallaties en 22 voor enkele installaties, waaronder een aantal zoogenaamde rebuilt-apparaturen. Het aantal ingekomen brieven bedroeg met inbegrip van vorenbedoelde aanvragen ca. 1800 en het aantal uitgaande brieven ca. 2500. In Januari 1946 werd het reeds in 1945 door de Technische Commissie voorbereide Bedrijfsbesluit in zake Technische Appa raten door den Ledenraad goedgekeurd, waarmede aan de Tech nische Commissie de noodige bevoegdheden werden verleend. Eerst nu kon zij zich ten volle ontplooien. Tegelijk met voren genoemd bedrijfsbesluit werd door den Ledenraad een door de Technische Commissie ontworpen en door het Hoofdbestuur goedgekeurde Verklaring Erkende Handelaar vastgesteld. Deze verklaring vormde een overeenkomst tusschen den Nederland- schen Bioscoop-Bond eenerzijds en de handelaren in bioscoop- technisch materiaal anderzijds, waarmede de handelaren een aantal verplichtingen ten opzichte van den Bond respectievelijk de Technische Commissie op zich namen, terwijl daartegenover stond, dat de leden van den Bond uitsluitend van deze erkende handelaren technische artikelen zouden mogen betrekken. De verklaring werd onderteekend door: de N.V. Bicker v. d. Roer te Amsterdamde firma L. B. Kage- naar te Utrechtde N.V. Kinotechniek te Amsterdamde N.V. Handelmaatschappij Loetafoon te Eindhoven; de Nederland- sche Siemens Mij N.V. te 's-Gravenhagede CV. Soundfleet te 's-Gravenhage en de Nederlandsche Western Electric N.V. te Amsterdam, terwijl later nog als erkend handelaar werd toege laten de firma A. de Hoop te Rotterdam. De looptijd der verklaring, welke was bepaald op 6 maanden, bleek in de practijk bezwaren op te leveren, weshalve, nadat de eerste zes maanden waren verstreken de Technische Commissie aan het Hoofdbestuur een gewijzigde verklaring voorlegde, waarvan de duur in overeenstemming was gebracht met dien van het lidmaatschap van den Bond, n.1. voor onbepaalden tijd, met dien verstande, dat wanneer een der partijen vóór 30 Sep tember van eenig jaar de overeenkomst opzegt, deze per 31 De cember d. a. v. eindigt. 61

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 65