Tweede Kamer: J. S. Croeze, L. Groen, B. W. G. van Royen, S. Zondervan. Als gevolg van de opzegging van het lidmaatschap van den Bond door de 20th Century Fox Filmmaatschappij N.V. moest de heer L. Groen, directeur dezer N.V., per 31 December 1945 zijn functie als arbiter neerleggen. In deze vacature werd niet voorzien. De samenstelling van den Raad bleef voor de zittingsperiode 1946/47 ongewijzigd. In 1945 en 1946 werd door den Raad in het geheel slechts één zitting gehouden, welke werd gepresideerd door den heer Ch. van Biene, die bij ontstentenis van zoowel het lid-Voorzitter als het lid-pl.v.v. Voorzitter, met algemeene stemmen tot Voorzit ter werd benoemd. Voorts namen aan deze zitting deel de hee- ren C. H. de Lange, B. W. G. van Royen, J. S. Croeze en D. J. van Leen. In totaal werd drie maal hooger beroep en eenmaal tegen- beroep aanhangig gemaakt. Twee hooger beroepzaken alsmede het tegenberoep waren aan het eind van dit verslagjaar nog niet behandeld. In het hooger beroep, dat in 1945 is behandeld en dat betrek king had op een geschil tusschen een exploitant en een Ameri- kaansch filmverhuurkantoor inzake de levering van een tweetal vóór den oorlog gecontracteerde films, werd het vonnis der Commissie van Geschillen bevestigd. 71

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 75