Bioscoopwet en haar uitvoeringsvoorschriften mede in het licht van de sedert haar totstandkoming gewijzigde omstandigheden behoeven, en na te gaan of, en zoo ja, in hoeverre bij de keuring van films een positief criterium dient te worden aangelegd en, voor het geval deze vraag bevestigend beantwoord wordt, onder welk departement de keuring dient te ressorteeren. Tot lid en voorzitter van de Commissie is benoemd Prof. Dr. F. R. L. Sassen te Den Haag. Tot leden zijn benoemd de heeren Mr. J. Algera, lid van de Tweede Kamer der Staten-Gene- raal, te Leeuwarden; Mr. J. Ie Poole, te Noordwijk aan Zee; Dr. K. F. Proost, te Rotterdam; G. H. L. Schouten, te Rotter dam; Dr. J. C. M. Sweens, burgemeester der gemeente Dongen en J. Tuin, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te Hoogezand. Tot adviseerende leden zijn benoemd: Mej. Mr. G. F. Galema, Hoofd van het Bureau Juridische Zaken der afdeeling Kabinet van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te 's-GravenhageIr. J. H. J. de Jong, Hoofd van de afdeeling Film van het Ministerie van On derwijs, Kunsten en Wetenschappen te 's-GravenhageMr. J. M. Kan, Raadadviseur, chef der Afdeeling Binnenlandsch Bestuur van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken te 's-Gravenhage Mr. B. H. Kazemier, Raadadviseur bij het Ministerie van Justi tie te 's-Gravenhage; Mr. F. R. Mijnlieff, Raadadviseur, chef der Afdeeling Openbare Orde en Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken te 's-Gravenhage en de heer D. van Staveren, Voorzitter van de Centrale Commissie voor de Keu ring van Films, te 's-Gravenhage. Tot Secretaris: Mr. W. Riphagen, Referendaris, plv. chef der Afdeeling Wet geving van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, te 's-Gra venhage. Tot adjunct-secretaris Dr. W. K. J. J. van Ommen Kloeke, ambtenaar bij de Afdeeling Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, te 's-Gravenhage. Bovendien is aan de na te noemen organisati├źn de bevoegd heid verleend een vertegenwoordiger aan te wijzen, die in de commissie een adviseerende stem heeft: de Nederlandsche Filmactie te Eindhoven; de Katholieke 81

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 85