Ondanks het accoord bestaat er een neiging in sommige ge meenten om eigenmachtig op te treden. Het Hoofdbestuur is zeer attent op deze gevallen. Het spreekt nadrukkelijk in dit verslag de hoop uit, dat de besturen dezer gemeenten willen in zien, dat datgene, wat na zoo moeizame onderhandelingen tot stand is gekomen, niet door kortzichtige politiek en het per soonlijk drijven van enkelingen, wederom aan het wankelen wordt gebracht, met alle nadeelige gevolgen van dien. Zelfs is men in een enkele gemeente, ondanks het bemiddelend optre den van het Hoofdbestuur, tot de uitvaardiging van een jeugd- verbod overgegaan. Het Hoofdbestuur volgt deze ontwikke ling nauwlettend. 85

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 89