BUITENLANDSCHE BETREKKINGEN |E betrekkingen van den Nederlandschen Bioscoop-Bond met buitenlandsche organi saties en regeeringsinstellingen op filmgebied zijn door de belangstelling, welke in het buiten land is gewekt, in verband met het conflict tussehen den Bond en eenige Amerikaansche ondernemingen, van meer beteekenis geworden dan voor den oorlog. Er is met verschillende organisaties en instellingen een contact ontstaan, dat tevoren niet bestond. Er heeft een uitwisseling van gegevens plaats gehad en aan alle organisaties is de positie en de beteekenis van den Bioscoop- Bond uiteengezet. Bovendien had het Hoofdbestuur na den oorlog er behoefte aan georiënteerd te zijn omtrent den groei van het filmwezen in het buitenland. De verstrekte gegevens hebben heel vaak bij gedragen tot een verheldering van inzicht in de ontwikkeling op filmgebied. Ook op film-organisatorisch terrein is men het Hoofdbestuur tot steun geweest bij zijn arbeid. Tevens hebben de beperkingen, waaraan onze filmimport onderhevig is geworden, als gevolg van onze deviezenpositie, in bepaald opzicht contact met het buitenland noodzakelijk gemaakt. Gezegd mag worden, dat onze betrekkingen met de erkende instanties zoowel in Amerika als in Engeland en Frankrijk en in eenige kleinere landen, waaronder wij speciaal vermelden België, Denemarken, Zweden en Zwitserland, van den meest aangenamen aard zijn. Deze betrekkingen hebben tot gevolg ge had, dat het op het Bureau van den Bond vaak een va et vient is geweest van buitenlandsche vertegenwoordigers, die omtrent allerlei vraagstukken van gedachten zijn komen wisselen. Wij kunnen hiervan slechts zeer in het algemeen melding maken. In het bijzonder zouden wij nog de aandacht willen ves tigen op het bezoek, dat de heer R. Cravenne, Chef van de Direction Générale du Cinéma in Frankrijk, in April 1946 aan het Bondsbureau heeft gebracht, ter bespreking van de betrek kingen tussehen het Nederlandsche- en het Fransche filmbe drijf, en mede met het oog op de medewerking, welke de Neder landsche Bioscoop-Bond zou verleenen aan de organisatie van 87

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 91