bied uitstekend werk verricht. De voornaamste actie was die voor het Landelijk Bureau van de Stichting Nederlands Volks herstel. Niet minder dan 195 bioscopen hebben de film „Vrij en Onverveerd" vertoond en van de volledige netto-opbrengst daar van, bedragende 260.000.werd 210.000.aan Volksher stel afgestaan en 50.000.aan de Stichting 19401945. Propagandafilmpjes zijn vertoond voor de H.A.R.K., voor de Hulpactie Scheldemonden, voor het Prins Bernhard-Fonds, voor de tentoonstelling „Weerbare Democratie", voor het Neder- landsch Oorlogsgravencomité en voor de actie „Nederland helpt Indië". Herhaaldelijk werd er op de leden door talrijke organisaties een beroep gedaan om in de bioscopen te mogen collecteeren. Het was onmogelijk om aan al deze aanvragen te voldoen. Daar om heeft het Hoofdbestuur besloten te adviseeren om behalve aan de collectes van de Stichting „Bio-Vacantieoord" alleen steun te verleenen aan een eenmaal per jaar te houden collecte voor het Nederlandsche Roode Kruis, welke nationale instelling zoowel in oorlogs- als in vredestijd voor burgers en militairen zooveel prachtig werk verricht. De actie voor het Roode Kruis bracht alleen aan bijdragen der Bondsleden een bedrag" van 71.235,63 op, terwijl de collecte in de bioscopen eveneens een aanzienlijke som opleverde. De stichting van het Nederlandsche film- en bioscoopbedrijf, het Bio-Vacantieoord, welke door den bezetter was uitgescha keld, stond na de bevrijding tijdelijk onder bewindvoering. De bewindvoerder stelde de heeren W. K. G. van Royen en R. Uges Jr. aan als sub-beheerders. Ondanks alle moeilijkheden en in weerwil van het feit, dat alle collectebussen der Stichting waren verdwenen, slaagden genoemde heeren er toch in om de tradi- tioneele Kerstcollecte onmiddellijk na de bevrijding te organi- seeren. Deze collecte en de inzamelingen, welke hierop zijn ge volgd, leverden groote successen op. In 1946 kreeg de Stichting een nieuw bestuur, hetwelk bestaat uit de heeren Joh. Miedema, Voorzitter; R. Uges Jr., Secretaris; P. C. J. v. d. Vorst, Penning meester; J. G. Bosman, J. S. Croeze, F. H. Janssen, W. G. Veldhuizen, M. P. M. Vermin, C. van Willigen, S. Kinsbergen en E. Prager, leden. De opbrengsten van de Bio-collecten voor noodlijdende kinderen bedroeg in '45 en '46 ruim 760.000, 91

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 95