Het Hoofdbestuur heeft zich met een uitvoerig gedocumen teerd request gewend tot de leden van de Commissie van Rap porteurs over het Ontwerp van Wet Belastingherziening 1946, en ter zake met onderscheidene autoriteiten contact gehad. Aan het eind des jaars v/as omtrent de verdere ontwikkeling van de last in kwestie nog niets naders bekend.*) 94 Inmiddels heeft de Minister van Financiën besloten het in art. 11. onder deel D eerste lid, opgenomen art. 10 c uit het Ontwerp van „Wet Be lastingherziening 1947" te doen vervallen, hetgeen beteekent, dat de Minister aan zijn voornemen tot het heffen van een weeldebelasting op bioscoopvoorstellingen, geen gevolg zal geven. Ge'ien het overleg tusschen de Ministers van Financien en Binnenland- sche Zaken, moet nochtans verwacht worden, dat pogingen in het werk zullen worden gesteld, de vermakelijkheidsbelasting te verhoogen.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 98