SMALFILM TT ET Nederlandsche film- en bioscoopbedrijf stelt zich op het standpunt, dat de vertoo ning van films niet bepaald wordt door het for maat, dat wil dus zeggen door de meerdere of mindere breedte van den celluloid-band, maar uitsluitend door het vertooningsrecht. In dit op zicht blijkt onze opvatting omtrent de smalfilm eenigszins af te wijken van die in het buitenland, vandaar dat de chaos op dit terrein in het buitenland aanzienlijk grooter is dan in Nederland. In de buitenlandsche contracten kent men tot heden z.g. speciale smalfilmrechten, non-commercial- en non-theatrical rights. Wij accepteeren deze willekeurige splitsingen niet. Wanneer een importeur in Nederland de vertooningsrechten van een be paalde film koopt, dan verkoopt hij deze vertooningsrechten aan een exploitant. Heeft een exploitant in eenige stad vertoo ningsrechten van een film en dit vertooningsrecht zou beperkt zijn tot het z.g. 35 mm. recht, dan doet zich de vraag voor, welk recht de exploitant eigenlijk heeft, zoodra aan een derde ook nog een z.g. 16 mm. recht is gegeven. De bezitter van dit z.g. 16 mm. recht zou dan in een zaal, b.v. gelegen naast die van den houder van het 35 mrn. recht, dezelfde film kunnen vertoonen en omgekeerd. Eveneens zou dezelfde film op ander formaat kun nen worden vertoond in vereenigingskringen of bij particulieren. Vanaf het oogenblik echter, dat een exploitant een publiek vertooningsrecht heeft, dient hij dit recht te kunnen overzien, dient hij te weten in hoeverre hij dit voor het publiek, dat hij normaliter en volgens de gebruiken in het bedrijf bestrijkt, bij uitsluiting heeft, tenzij anders is geconditionneerd, zoowel wat de vertooning als den prijs aangaat. Indien anderen, op welk for maat ook, tegelijkertijd dezelfde film kunnen vertoonen, wordt het vertooningsrecht tweemaal gegeven, en dit is o.i. in strijd met de opvattingen, welke in het bedrijf aangaande dit recht bestaan. Dit recht is een alleenvertooningsrecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Aantasting van dit recht tast de geheele structuur van het bedrijf aan, alsmede de economische basis, 95

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 99