H EERSTE BESLUITEN "ET eerste besluit, dat door het Hoofdbe stuur werd uitgevaardigd, was het Film- distributiebesluit, hetwelk erop gericht was om zoolang niet voldoende nieuwe films ter be schikking zouden staan, de aanwezige film- voorraad, voor zoover door de Centrale Commis sie voor de Filmkeuring toegelaten, ten spoe digste ter vertooning te doen brengen. De distributie zoowel als de vertooning kwamen onder toezicht van het Hoofdbestuur, waarbij ervan werd uitgegaan, dat onder de bijzondere omstan digheden zooveel als mogelijk gelijke commercieele voorwaarden voor de leden dienden te worden geschapen. Want volgens dit besluit was het niet aan de leden toegestaan films aan te kon digen, te leveren, af te nemen of te vertoonen anders dan met toestemming van het Hoofdbestuur. Voor het verkrijgen van deze toestemming had men aan be paalde condities te voldoen, in verband waarmede samenwerking was verkregen tusschen genoemd College en den Voorzitter van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring. Een belangrijke bepaling uit dit besluit was die, waarbij alle overeenkomsten inzake de verhuur en huur van films, welke door de bezettingsmaatregelen niet konden worden uitgevoerd, geacht werden voor den geldigheidsduur van het besluit van kracht te zijn en dienden te worden uitgevoerd als hadden voor melde maatregelen niet gegolden. In bijzondere gevallen had het Hoofdbestuur de bevoegdheid om leden-f ilmverhuurders tot levering en leden-exploitanten tot afname van de aanwezige films te verplichten. Voor het geval partijen niet langs den weg van het vrije han delsverkeer tot overeenstemming konden komen, voor wat de aanpassing van den auteursprijs betrof aan de gewijzigde om standigheden, zou een nader gefixeerde auteursprijs gelden on verminderd het recht van partijen om te arbitreeren. Het was verboden aan de uitvoering van de bestaande overeenkomsten voorwaarden te verbinden, betrekking hebbende op nieuwe over eenkomsten inzake levering van films. Tegelijkertijd werd een z.g. Overdrachtsbesluit uitgevaardigd, 10

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1945 | | pagina 9