- 11 - Do indeling der Kamers luidde: Eerste Kamerde heren HSBoekmanCïide Lange Joh.MiedemaJLPoerl ïwuede Kamer: de heren J.S.Orocze, M,Desmet, D.J. van Luon en B.7.0.van Royen. Er veerden in 1947 5 zittingen van de Raad van Beroep gehouden, waarin 5 geschillen werden behandeld. In 2 gevallen"word het vonnis van de Commissie van Geschil len bevestigd, in een geval vernietigd en in het vierde geval vond gedeeltelijke vernietiging van het vonnis dor Oommissie van Geschillen plaats. Een beroep werd ingetrok- ken Culturele Adviescormdssie Do Culturele Adviescommissie heeft ook gedurende 1947 in tal van gevallen hut Hoofdbestuur van voorlichting gediend, zowel wat betreft-de productie van Nederlandse documentaires als in zake Nederlandse deelneming aan film- manifestaties van internationaal karakter. De samenstelling der Commissie is sedert haar' installatie op Maandag, 18 Februari 1946 ongewijzigd ge bleven, in het verslagjaar heeft de Commissie 17 maal vergaderd, Zowel betreffende deelname aan het Internationaal Filmfestival te' Brussel als aan dat te Cannes werden advie zen uitgebracht. Het aantal Ia borlandse documentaires, dat aan de Commissie ter beoordeling werd vertoond bedroeg 39. Eveneens werden 19 scenario's aan haar oordeel onderworpen, terwijl in 4 gevallen adviezen betreffende ideeën voor scenario's werden verstrekt. In 7 gevallen werd door het Hoofdbestuur een ad vies tot plaatsing op de Lijst van Geen Bezwaar uitge bracht. Ka de vaststelling van het Bedrijfsreglemcnt in zake de Vertoning van Nederlandse films door de Leden raad op 29 April werd door de Commissie aan het Hoofdbe- sttiur betreffende de in artikel 6'van dat reglement om schreven lijst in 10 gevallen plaatsing als "aanbevolen1' en in 8 gevallen plaatsing als naangcwesen!i film geadviseerd. Tochni schc Cpmmissie0 De Technische Commissie kwam in dit verslagjaar 15 maal in vergadering bijeen en behandelde daarbij ca. 100 agendapunten van allerlei aard. Een van do meest besproken punten vormde ook dit jaar weur hot doviezcnprobleem. Het diverse overheidsin stanties werden ter zake besprekingen gevoerd en regelingen getroffen, welke ertoe hebben geleid, dat de meest nood zakelijke artikelen en materialen, zoals koolspitson en on belicht filmmateriaal in dusdanige hoeveelheden konden wor den ingevoerd, dat stagnaties niet zijn voorgekomen. Ook voor de invoer van de technische apparatuur der opnieuw in gebruik te stellen filmstudio te Duivcndrecht werden in

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1947 | | pagina 11