tot stand zou zijn gekomen en waarop de vordering steunde, be schouwde als een handeling in strijd met het Bedrijfsreglement ter zake ener Aanvulling van de Algemene Voorwaarden van Ver huur en Huur van Fiims en met het Bedrijfsbesluit in zake de Uit voering der Deviezenregeling (het contracteren van films voordat deze in een bedrijfsvoorstelling zijn vertoond respectie velijk door de huurder zijn gezien). Ten slotte moge gereleveerd worden een geschil tussen een fabrikant van journaalfiims en een verhuurder van buitenlandse journaals, betrekking hebbende op verfilmde actualiteiten, waar van het auteursrecht toebehoort aan de journaalfabrikant en die door de journaalverhuurder in een buitenlands journaal was in gelast zonder dat de fabrikant daarvoor toestemming had ver leend. De Commissie verbood aan de verhuurder van het journaal op straffe van een dwangsom van 1000.voor iedere voorstel ling om dit journaal verder te laten vertonen en zij veroordeelden de verhuurder tot betaling van een aanzienlijke schadevergoeding en tot afgifte ter vernietiging aan eiseres van alle uitgebrachte copieën, blue-prints en/of duplicaat negatieven der onderwerpelijke opnamen voor zover deze zich in Nederland bevonden. RAAD VAN BEROEP Na de Jaarvergadering werden de zitting hebbende leden van de Raad van Beroep herbenoemd. De samenstelling van de Raad bleef als volgt gehandhaafd: C. S. Roem, Voorzitter, Ch. can Biene, Plaatsvervangend Voorzitter, leden-exploitanten: Ch. de Lange, Joh. Miedema, B. W. G. van Royen, M. Desmet; leden filmverhuurders: H. S. Boekman, J. S. Croeze, D. J. van Leen en J. L. Paerl. Secretaris: J. G. J. Bosman. Na de Jaarvergadering werden de Kamers door loting als volgt samengesteld: Eerste Kamer: M. Desmet, Joh. Miedema, H. S. Boekman en J. L. Paerl. Tweede Kamer: Ch. de Lange, B. W. G. van Royen, J. S. Croeze en D. J. van Leen. Van de 12 zittingen stonden er 10 onder leiding van de Voor zitter, de heer C. S. Roem, een onder leiding van de Plaatsvervan gende Voorzitter, de heer Ch. van Biene en een zitting werd ge deeltelijk onder leiding van de heer Roem en gedeeltelijk onder leiding van de heer Van Biene gehouden. In totaal zijn 8 beroepszaken ingediend (vorig jaar 5). In 5 zaken is de uitspraak der Commissie van Geschillen bevestigd, in twee 24

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1948 | | pagina 24