Op 18 aanvragen voor het overnemen van zaken of het wijzigen van de exploitatievorm werd een voor de aanvragers gunstige beslis sing gewezen. Het betrof hier 15 bioscopen, 1 reisbioscoop en 2 film verhuurkantoren, Een aanvankelijk na de oorlog als filmsproductiezaak ingeschre ven onderneming van een lid werd op zijn verzoek in het Bedrijfs- register overgeschreven, naar de bedrijfsgroep filmfabrieken, over eenkomstig zijn voor-oorlogse inschrijving. De filmstudio Cinetone werd onder auspiciën van de Bond weer in bedrijf gesteld en ver meerderde dus het aantal filmfabrieken eveneens met één. Afwijzend beschikte het Hoofdbestuur op een oude aanvrage om toestemming tot het vestigen van een nieuwe bioscoop te Rotterdam, op 2 aanvragen tot het overnemen van bioscopen, waarvan één betrof een aanvrager, die na de Bevrijding van het lidmaatschap vervallen was verklaard, alsmede een oude aanvraag voor het ves tigen van een filmproductiezaak, een oude aanvraag voor een nieuw filmverhuurkantoor en 2 verzoeken om toestemming tot hef: over nemen van een filmverhuurkantoor. 3 verzoeken om. inschrijving van B-exploitaties werden afgewezen, 7 aanvragen voor het overnemen van bioscopen werden aangehouden, 4 ingetrokken en 3 moesten blijven liggen tot 1949. Vooruitlopend op de hiervoor bedoelde en door vele leden reeds verwachte reglementswijziging en ook daarna werden in totaal ruim 100 aanvragen ingediend om inschrijving van permanente bioscopen-B. De meeste verzoeken waren afkomstig van de Bonds- leden. Nog in hetzelfde jaar werden echter zeer vele aanvragen als hiervoor bedoeld ingetrokken of niet doorgezet, omdat de ver hoogde vermakelijkheidsbelasting en de teruggang der recettes aan de initiatiefnemers alle lust ontnam om geld te investeren in derge lijke kleine zaken onder omstandigheden, die de rentabiliteit wel zeer twijfelachtig zouden maken. Het Hoofdbestuur besloot daarom in principe om B.-exploitaties slechts in te schrijven met de conditie, dat de vermakelijkheidsbelas ting in de betrokken gemeenten niet hoger zou zijn dan 20/120 van de bruto-recette. Enkele gemeenten, welker besturen zeer voor een bioscoop exploitatie geporteerd waren, gingen er inmiddels m 1 949 reeds toe over. de belasting te verlagen, om het exploiteren van een bioscoop aldus mogelijk te maken. De Ledenraad behandelde 6 beroepen tegen beslissingen van het Hoofdbestuur. De Raad bevestigde vier beslissingen, waarbij toestemming werd geweigerd tot het gaan exploiteren van een nieuwe bioscoop, het overnemen van twee bioscopen en het exploiteren van een nieuw filmverhuurkantoor alsmede een beslissing waarbij weliswaar toe stemming was verleend tot omzetting van een bioscoopexploitatie 31

Historie Film- en Bioscoopbranche

Jaarverslagen | 1948 | | pagina 31